Gå til sidens indhold

Højesteret

19 dec 2023

Højesteret

120-dagesreglen

Funktionær kunne ikke opsiges med forkortet varsel efter 120-dagesreglen

Sag BS-18339/2023-HJR
Dom afsagt den 19. december 2023

Dansk Erhverv som mandatar for Azets Insight A/S
mod
HK/Danmark som mandatar for A

A var ansat i en virksomhed som løn- og IT-konsulent. Hun blev den 29. juni 2018 raskmeldt efter at have haft 119,17 sygedage med løn inden for 12 måneder. Den 11. september 2018 var hun sygemeldt i en enkelt dag, og ved arbejdsdagens ophør havde hun haft 120,17 sygedage. Hun var herefter på arbejde i ca. 3 uger. Den 1. og 2. oktober 2018 var hun igen sygemeldt. Hun var på arbejde fra den 3. til den 28. oktober 2018. Den 29. oktober 2018 meldte hun sig syg med stress. Hun blev samme dag opsagt med forkortet varsel på 1 måned med henvisning til 120-dagesreglen i hendes ansættelseskontrakt, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2. Ved arbejdsdagens ophør den 29. oktober 2018 havde hun haft 123,17 sygedage med løn inden for 12 måneder.

Sagen angik for Højesteret, om opsigelsen med forkortet varsel opfyldte betingelserne i funktionærlovens § 5, stk. 2, 2. pkt.

Efter funktionærlovens § 5, stk. 2, 1. pkt., kan det i en ansættelseskontrakt bestemmes, at funktionæren kan opsiges til fratræden ved en måneds udgang, hvis funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt. Opsigelsens gyldighed er ifølge § 5, stk. 2, 2. pkt., betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage (første betingelse), og mens funktionæren endnu er syg (anden betingelse).

Højesteret udtalte med henvisning til sin dom af 28. april 1959 (UfR 1959.471/1), at den første betingelse er en tidsmæssig begrænsning i adgangen til at opsige med forkortet varsel. Betingelsen indebærer, at en opsigelse i almindelighed skal ske tidligere end 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage.

Højesteret fastslog endvidere, at den anden betingelse er opfyldt, hvis funktionæren efter udløbet af de 120 sygedage har raskmeldt sig og genoptaget sit arbejde fuldt ud, men på opsigelsestidspunktet er blevet syg igen.

Den 11. september 2018 havde A haft 120,17 sygedage med løn inden for 12 på hinanden følgende måneder. Virksomhedens opsigelse blev afgivet den 29. oktober 2018, hvor hun på ny var sygemeldt, dvs. 48 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage. Der var ikke oplyst om forhold, der gav grundlag for at fravige det anførte om, at en opsigelse i almindelighed skal ske tidligere end 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage.

Højesteret fastslog herefter, at A ikke kunne opsiges med forkortet varsel.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-18339/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-18339/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-18339/2023-HJR i Domsdatabasen