Gå til sidens indhold

Højesteret

07 dec 2023

Højesteret

Dokumentation af en tiltalts forklaring til politirapport

Ikke grundlag for at omgøre kredsrettens beslutning om ikke at tillade dokumentation af tiltaltes forklaring til politirapport

Beslutning afsagt den 7. december 2023

Sag 51/2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev ved Semersooq Kredsrets dom af 17. november 2022 frifundet for tiltale om, at han den 4. oktober 2020 skulle have slået sin kæreste i ansigtet. Dommen blev ikke anket.

Under hovedforhandlingen besluttede kredsretten ikke at imødekomme anklagemyndighedens anmodning om at dokumentere T’s forklaring til politirapport, efter at han havde nægtet at udtale sig i retten.

Højesteret udtalte, at en tiltalts forklaring til politirapport kun kan dokumenteres og benyttes som bevismiddel, hvis retten undtagelsesvis tillader det. I en situation, hvor tiltalte nægter at udtale sig under hovedforhandlingen, er det en forudsætning for at dokumentere vedkommendes forklaring til politirapport, at politirapporten er optaget i overensstemmelse med den grønlandske retsplejelovs regler. Om der skal gives tilladelse til dokumentation, beror i øvrigt på rettens konkrete vurdering.

Politiafhøringen af T, der er grønlandsktalende, foregik på dansk. En politibetjent fungerede som tolk, og politirapporten var udarbejdet på dansk. T var forud for afhøringen gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig, og at han var berettiget til en forsvarer. Højesteret fastslog, at politirapporten i den konkrete sag var optaget under iagttagelse af den grønlandske retsplejelovs regler, hvorfor det måtte bero på kredsrettens konkrete vurdering, om der var grundlag for at tillade dokumentation af afhøringsrapporten.

Højesteret udtalte, at efter de foreliggende oplysninger om det videre forløb under hovedforhandlingen i kredsretten efter, at T havde nægtet at udtale sig, måtte det lægges til grund, at T’s forklaring ville have udgjort det eneste eller det væsentligste bevis mod ham.

Højesteret fastslog derfor, at der ikke var anledning til at omgøre kredsrettens beslutning.

Grønlands Landsret var nået til samme resultat med en anden begrundelse.

Læs hele beslutningen i sag 51/2023 (pdf)