Gå til sidens indhold

Højesteret

13 dec 2023

Højesteret

Ejerskifteforsikring omfattet af regler om dobbeltforsikring

Ejerskifteforsikring var ikke subsidiær i forhold til husforsikring

Sag BS-15612/2023-HJR
Dom afsagt den 13. december 2023

Dansk Boligforsikring A/S
mod
Tryg Forsikring A/S

A havde tegnet husforsikring hos Tryg Forsikring A/S og ejerskifteforsikring hos Dansk Boligforsikring A/S. Han fik fra Tryg Forsikring udbetalt erstatning i anledning af en rådskade, der var konstateret kort tid efter hans overtagelse af det hus, som forsikringerne angik. Der var i begge forsikringsselskabers forsikringsvilkår indsat dækningsforbehold i tilfælde af dobbelt-forsikring. Tryg Forsikring søgte delvis regres over for Dansk Boligforsikring.

Sagen for Højesteret angik, om dækningen under ejerskifteforsikringen var omfattet af forsikringsaftalelovens regler om dobbeltforsikring, så regreskravet skulle behandles efter disse regler, og om dækningen under ejerskifteforsikringen var subsidiær i forhold til husforsikringen.

Højesteret fandt, at den pågældende rådskade vedrørte samme interesse forsikret mod samme fare hos husforsikringen og ejerskifteforsikringen. Der var derfor tale om dobbeltforsikring i forsikringsaftalelovens § 41’s forstand.

Højesteret udtalte, at hverken forsikringsaftaleloven eller lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. eller disse loves forarbejder indeholder holdepunkter for, at en ejerskifteforsikring er subsidiær i forhold til en husforsikring.

På denne baggrund tiltrådte Højesteret, at A’s ejerskifteforsikring ikke var subsidiær i forhold til hans husforsikring. Begge forsikringsselskaber hæftede således for rådskaden, og regreskravet skulle behandles efter reglerne i forsikringsaftaleloven.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-15612/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse sag BS-15612/2023-HJR i Domsdatabasen