Gå til sidens indhold

Højesteret

20 dec 2023

Højesteret

Lån skulle udgå af virksomhedsordning

Private udlån, der uberettiget var medtaget som aktiver i virksomhedsordninger, anset for udtaget i tidligst mulige år inden for genoptagelsesfristen

Sag BS-19139/2023-HJR
Dom afsagt den 20. december 2023

A,
B
og
Boet efter C ved D
(advokat Thomas Frøbert for alle)
mod
Skatteministeriet

For Højesteret var der enighed om, at private udlån ydet i bl.a. 2001, 2008 og 2012 ikke kunne indgå i A, B og C’s virksomhedsordninger. Sagen angik for Højesteret alene, om skattemyndighederne som følge af navnlig genoptagelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, var afskåret fra at ændre A, B og C’s skatteansættelser for 2012 henholdsvis 2013 som sket.

Som anført af landsretten havde A, B og C valgt at benytte virksomhedsordningen i alle de relevante indkomstår, og indkomsten for disse år havde herefter alene været undergivet den foreløbige beskatning, som virksomhedsordningen indebar. C medtog i indkomståret 2012 fortsat de omhandlede udlån med aktuel saldo som aktiver i virksomheden, og det samme gjorde A og B i indkomståret 2013. Dette skete, selv om udlånene på intet tidspunkt kunne indgå i deres virksomhedsordninger. Det var en konsekvens heraf, at udlånene skulle udgå af ordningerne, uanset hvornår lånene var blevet ydet.

Da der efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, tidligst kunne ske genoptagelse af skatteansættelserne i indkomstårene 2012 (for C) og 2013 (for A og B), tiltrådte Højesteret, at skattemyndighederne havde været berettiget til at anse udlånene for hævet i virksomhedsordningerne i disse indkomstår.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-19139/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-19139/2023-HJR i Domsdatabasen