Gå til sidens indhold

Højesteret

06 dec 2023

Højesteret

Straf i sag om psykisk vold

6 måneders fængsel for psykisk vold efter straffelovens § 243 mod tidligere ægtefælle, steddatter og søn

Sag 89/2023
Dom afsagt den 6. december 2023

Anklagemyndigheden
mod
T


6 måneders fængsel for psykisk vold efter straffelovens § 243 mod tidligere ægtefælle, steddatter og søn
Ved landsrettens dom af 25. april 2023 blev T fundet skyldig i at have overtrådt straffelovens § 243 ved at have udsat sin tidligere ægtefælle, steddatter og søn for psykisk vold i en periode på ca. et år. Han blev desuden fundet skyldig i to mindre overtrædelser af straffeloven. Landsretten udmålte straffen til fængsel i 8 måneder.

Landsretten lagde for så vidt angik overtrædelsen af straffelovens § 243 til grund bl.a., at T jævnligt og op til et par gange om ugen optrådte meget aggressivt samt råbte og skreg ad såvel sin tidligere ægtefælle som sin steddatter og søn, og jævnligt fremsatte forskellige nedværdigende udtalelser. Desuden lagde landsretten til grund, at T’s råben og skrigen og tilråb som regel kom helt umotiveret og skabte en sådan frygt og usikkerhed hos de tre forurettede, at de ikke turde sige ham imod, men helt indrettede deres tilværelse efter ham, hvorved de mistede deres selvfølelse. Endvidere lagde landsretten til grund, at T foruden at have råbt og skreget ad sin søn, der var diagnosticeret med ADHD, autisme og mental retardering, i flere tilfælde havde ignoreret ham. Herudover lagde landsretten til grund, at de tre forurettede af frygt for T’s reaktion afstod fra at have kontakt til hans tidligere ægtefælles familie.

For Højesteret angik sagen strafudmålingen.

Højesteret udtalte, at der fra lovgivningsmagtens side ikke er forudsat en bestemt normalstraf for overtrædelse af straffelovens § 243 om psykisk vold, og at straffen derfor må fastsættes med udgangspunkt i en konkret vurdering i den enkelte sag.

I den konkrete sag lagde Højesteret ved straffastsættelsen vægt på de samme forhold, som landsretten havde gjort. Landsretten havde lagt vægt på den psykiske volds karakter og intensitet, gerningsperiodens varighed, at den psykiske vold blev udøvet over for tre forurettede, at T’s steddatter og søn var børn i gerningsperioden, at sønnen havde en funktionsnedsættelse, at den psykiske vold havde psykiske følger for de tre forurettede og i øvrigt havde konsekvenser for de tre forurettedes kontakt til T’s daværende ægtefælles familie. Herefter og efter en samlet vurdering sammenholdt med den variation af eksempler på adfærd, der efter forarbejderne er omfattet af straffelovens § 243, fandt Højesteret, at straffen passende kunne fastsættes til fængsel i 6 måneder.

Læs hele dommen i sag 89/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 89/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 89/2023 i Domsdatabasen