Gå til sidens indhold

Højesteret

20 dec 2023

Højesteret

Tvangsfuldbyrdelse af delvist anket dom

Dom, der var delvist anket af modparten inden fuldbyrdelsesfristens udløb, kunne tvangsfuldbyrdes

Sag BS-32954/2023-HJR
Kendelse afsagt den 20. december 2023

A
mod
X ApS

A blev ved Københavns Byrets dom af 11. oktober 2022 dømt til at betale ca. 500.000 kr. til X ApS, der under sagen havde nedlagt påstand om betaling af i alt 5 mio. kr. Den 14. oktober 2022 ankede X ApS dommen til landsretten og gentog sine påstande for byretten. Den 28. oktober 2022 uploadede A’s advokat et ankesvarskrift med påstand om frifindelse på sagsportalen. Advokaten oplyste, at han forsøgte at indgive ankesvarskrift den 25. oktober 2022, men at dette ikke lod sig gøre.

Sideløbende med sagsanlæggene havde X ApS anmodet Fogedretten i Lyngby om at foretage udlæg hos A på andet grundlag. Efterfølgende henviste X ApS også til Københavns Byrets dom af 11. oktober 2022 som grundlag for at foretage udlæg. A bestred, at kravet kunne fuldbyrdes med henvisning til bl.a., at dommen af 11. oktober 2022 var anket.

Fogedretten nægtede at fremme sagen med henvisning til, at byrettens dom af 11. oktober 2022 var anket til landsretten inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Landsretten ophævede fogedrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved fogedretten. Landsretten udtalte, at en domfældt, der ville være sikker på at afbryde fuldbyrdelsesfristen, måtte iværksætte selvstændig anke inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Da A først havde nedlagt påstand om frifindelse ved ankesvarskrift den 28. oktober 2022 og ikke selvstændigt havde iværksat anke ved anvendelse af sagsportalens appelfunktion inden fuldbyrdelsesfristens udløb, fandt landsretten, at X ApS’ krav på betaling som tilkendt ved byretsdommen af 11. oktober 2022, kunne fuldbyrdes.

Højesteret var enig i landsrettens begrundelse og resultat og stadfæstede derfor afgørelsen.

Læs hele kendelsen i sag BS-32954/2023-HJR (pdf)