Gå til sidens indhold

Højesteret

08 feb 2023

Højesteret

Eneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Eneanpartshaver skulle beskattes af hævninger (lån) på mellemregningskonto

Sag BS-44644/2021-HJR
Dom afsagt den 8. februar 2023

A
mod
Skatteministeriet

Sagen angik, i hvilket omfang A, der var eneanpartshaver i et selskab, skulle beskattes af hævninger på en mellemregningskonto mellem ham og selskabet i indkomståret 2013, som han løbende havde tilbagebetalt.

A gjorde gældende, at hævningerne var sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition og derfor ikke skulle beskattes – i hvert fald ikke, når der efter tilbagebetaling af hævede beløb, der allerede var beskattet, blev foretaget nye hævninger.
Efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt., behandles lån, som f.eks. et anpartsselskab yder til en fysisk person med bestemmende indflydelse over selskabet, efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Det indebærer, at sådanne hævninger typisk skal beskattes som udbytte eller løn hos modtageren.
Højesteret fandt, at der var hjemmel i ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt., til at beskatte A af hævningerne på mellemregningskontoen. Højesteret henviste herved til rettens dom af 30. august 2022 i en tilsvarende sag.
Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-44644/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-44644/2021-HJR i Domsdatabasen