Gå til sidens indhold

Højesteret

14 feb 2023

Højesteret

Erstatning for ekspropriation blev ikke forhøjet

Erstatningen for ekspropriation blev ikke forhøjet, da ejeren ikke havde en særlig brugsværdi af ejendommen som ekspropriationen afskar ham fra at udnytte

Sag BS-44692/2021-HJR

Dom afsagt den 14. februar 2023

Nyborg Kommune
mod
A

I 2008 eksproprierede en kommune et jordstykke fra et gods for at udvide en støjvold langs en motorvej. Taksationsmyndighederne tilkendte ejeren erstatning for det eksproprierede jordstykke, som blev udmålt på grundlag af arealets værdi som landbrugsjord. Ejeren havde i 2004 fået et tilbud om, at han kunne få betaling for at modtage lettere forurenet jord til etablering af en støjvold.

Højesteret skulle navnlig tage stilling til, om ejeren havde krav på en højere erstatning som følge af muligheden for at etablere en støjvold på arealet.

Højesteret anførte, at det ikke var godtgjort, at handelsværdien af det eksproprierede areal var større end arealets værdi som landbrugsjord som følge af muligheden for at opføre en støjvold.

Spørgsmålet var herefter, om der var grundlag for at fastsætte erstatningen efter principper om erstatning for brugsværdi. Højesteret fastslog, at erstatning for en særlig brugsværdi for ejeren må forudsætte navnlig, at ejeren på tidspunktet for ekspropriationen udnyttede ejendommens særlige brugsværdi eller havde vilje og evne til at gøre det inden for en overskuelig tid, og at ejeren som følge af ekspropriationen blev afskåret herfra. Det var ikke tilfældet i sagen, da ejeren havde afvist selv at etablere støjvolden.

Derfor var der ikke grundlag for at tilkende ejeren en erstatning ud over den allerede tilkendte erstatning for arealets handelsværdi som landbrugsjord.

Landsretten var nået til et andet resultat.


Læs hele dommen i sag BS-44692/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-44692/HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-44692/HJR i Domsdatabasen