Gå til sidens indhold

Højesteret

08 feb 2023

Højesteret

Frakendelse af dansk indfødsret erhvervet ved svig

T blev frakendt dansk indfødsret erhvervet ved svig og straffet for dokumentfalsk og ophold i Danmark uden fornøden tilladelse

Sag 84/2022
Dom afsagt den 8. februar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T var født og opvokset i Guinea. Han havde som ung i Frankrig anskaffet sig en fødselsattest lydende på en fransk statsborgers navn, og han havde efter indrejse i Danmark i 1987 levet under denne falske identitet. Han havde ved ansøgning om opholdstilladelse i Danmark og dansk statsborgerskab benyttet identitetsoplysningerne vedrørende den franske statsborger.

T blev ved landsrettens dom frakendt dansk indfødsret, idet landsretten fandt det bevist, at han havde udvist forsætligt svigagtigt forhold ved erhvervelsen i 1999. Landsretten fandt ham samtidig skyldig i socialt bedrageri, dokumentfalsk, personelt falsk og ophold i Danmark uden fornøden tilladelse efter udlændingelovens § 59, stk. 2. Landsretten udviste ham af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Højesteret tiltrådte, at T havde handlet med forsæt, og at det udviste svigagtige forhold havde været bestemmende for hans erhvervelse af dansk indfødsret. Der skulle derfor ske frakendelse af indfødsretten, medmindre dette ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Højesteret foretog herefter en proportionalitetsafvejning, hvor der blev lagt vægt på bl.a., at T havde udvist svigagtig adfærd af betydelig grovhed, at han var født og opvokset i Guinea, hvortil han havde bevaret sin tilknytning, og at han ingen familie havde i Danmark. Højesteret tiltrådte herefter, at T skulle frakendes dansk indfødsret. Den tid, der var forløbet efter Ts erhvervelse af dansk indfødsret i 1999, kunne ikke føre til anden vurdering.

Højesteret frifandt T for socialt bedrageri og personelt falsk, men fandt, at han med rette var fundet skyldig i dokumentfalsk og ophold her i landet uden fornøden tilladelse efter udlændingelovens § 59, stk. 2.

Det følger af udlændingelovens § 59, stk. 2, at en udlændings ophold her i landet uden fornøden tilladelse er strafbart. Hvis en sådan tilladelse er opnået ved svig, anses opholdet ikke for lovligt, jf. lovens § 27, stk. 4.

Højesteret udtalte herom bl.a., at ophold her i landet, hvor kravet om opholdstilladelse er bortfaldet alene som konsekvens af, at den pågældende har erhvervet indfødsret ved en svig, der har været bestemmende for erhvervelsen, og hvor indfødsretten derfor frakendes, ganske må sidestilles med et ophold uden fornøden tilladelse.

T var derfor med rette fundet skyldig i overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 2, for hele perioden fra 1987, hvor han kom til Danmark, til 2021, hvor han blev sigtet i sagen.

T blev straffet med fængsel i 6 måneder og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Læs hele dommen i sag 84/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 84/2022 Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 84/2022 Domsdatabasen