Gå til sidens indhold

Højesteret

21 feb 2023

Højesteret

Ikke ret til genoptagelse af skatteansættelse

Ikke krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse

Sag BS-48030/2021-HJR
Dom afsagt den 21. februar 2023

TDC A/S
mod
Skatteministeriet

Sagen angik, om TDC havde krav på ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, jf. stk. 2, eller ekstraordinær genoptagelse efter § 27, stk. 1, nr. 7 eller 8, af selskabets skatteansættelse for indkomståret 2009.

TDC var sambeskattet med et hollandsk datterselskab frem til indkomståret 2005, hvorefter TDC valgte, at sambeskatningen ikke skulle fortsætte. I 2009 ophørte datterselskabet ved likvidation. TDC medregnede derfor ved skatteansættelsen for indkomståret 2009 en genbeskatning på ca. 47,4 mio. kr. svarende til en skatteværdi på ca. 11,8 mio. kr.

EU-Domstolen fandt ved dom af 17. juli 2014 i sag C-48/13 (Nordea-dommen),
at de danske sambeskatningsregler vedrørende afhændelse af udenlandske, faste driftssteder var i strid med etableringsretten. TDC anmodede herefter skattemyndighederne om genoptagelse af skatteansættelsen for 2009. Det skete med henvisning til, at Nordea-dommen efter TDC’s opfattelse også indebar en underkendelse af de genbeskatningsregler, der havde fundet anvendelse ved TDC’s skatteansættelse for 2009.

Højesteret fandt, at genbeskatningen af TDC ikke var udtryk for, at en kontrolleret transaktion mellem TDC og datterselskabet blev gjort til genstand for beskatning, og at der derfor ikke var ret til ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, jf. stk. 2.

Højesteret fandt desuden, at der ikke ved Nordea-dommen, som angik genbeskatning ved afhændelse af faste driftssteder i udlandet, var sket en underkendelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7’s forstand af den praksis, der fandt anvendelse ved TDC’s skatteansættelse i 2009, der angik genbeskatning ved et udenlandsk datterselskabs likvidation. Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at hverken betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7 eller 8, var opfyldt.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-48030/2021-HJR (pdf)

Læs Landsrettens afgørelse i sag BS-48030/2021-HJR i Domsdatabasen