Gå til sidens indhold

Højesteret

30 mar 2023

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om driftsomkostningsfradrag for finansieringsudgifter skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-38015/2022-HJR
Kendelse afsagt den 30. marts 2023

Vestas Wind Systems A/S
mod
Skatteministeriet

Hovedsagen angår, om Vestas Wind Systems A/S kan få driftsomkostningsfradrag for selskabets finansieringsudgifter for indkomstårene 2011-2014.

Efter anmodning fra Vestas Wind Systems henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Efter retsplejelovens § 226, stk. 1, kan en byret henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt. Landsretten sendte sagen tilbage til byretten, da landsretten fandt, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt.

For Højesteret var spørgsmålet, om hovedsagen skulle henvises fra byret til landsret.

Højesteret fandt på det foreliggende grundlag, at afgørelsen af hovedsagen navnlig beror på konkrete bevisvurderinger, og at sagen ikke rejser sådanne principielle spørgsmål, at betingelserne for henvisning til landsretten var opfyldt. Højesteret bemærkede, at der ikke dermed var taget stilling til, om sagen på et senere tidspunkt ville kunne findes egnet til at opnå 3. instansbevilling.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-38015/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-38015/2022-HJR (pdf)