Gå til sidens indhold

Højesteret

02 mar 2023

Højesteret

Værneting i straffesag med flere hovedforhold

Hovedforhandlingen i en straffesag med flere hovedforhold om røbelse af statshemmeligheder skulle foregå ved Retten i Lyngby og ikke ved Københavns Byret

Sag 106/2022
Kendelse afsagt 2. marts 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i sagen tiltalt for bl.a. i flere tilfælde at have røbet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed. Anklagemyndigheden havde rejst tiltale ved Københavns Byret, som også havde truffet afgørelse om bl.a. varetægtsfængsling af T, og i hvis retskreds T var blevet anholdt.

T anmodede om, at hovedforhandlingen i straffesagen skulle foregå ved Retten i Lyngby, hvor han havde hjemting. T henviste i den forbindelse til retsplejelovens § 700, hvorefter forbrydelser, hvis påtale sker under én sag, forfølges under ét ved en ret, som er værneting for den forbrydelse, der nærmest har givet anledning til forfølgningen.

Byretten tog ikke anmodningen til følge, og landsretten tiltrådte byrettens afgørelse.

Højesteret udtalte, at det efter ordlyden af og forarbejderne til retsplejelovens § 700 må bero på en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, hvilken forbrydelse der skal anses for nærmest at have givet anledning til forfølgningen, og at anklagemyndigheden må være overladt et vist skøn ved vurderingen af, ved hvilken ret hovedforhandlingen i straffesagen skal foregå, hvis tiltalen omfatter flere hovedforhold begået i forskellige retskredse.

Straffesagen mod T udsprang af en længerevarende efterforskning rettet navnlig mod samtaler, han havde haft i sit hjem beliggende i Retten i Lyngbys retskreds, og fire ud af sagens fem hovedforhold var ifølge tiltalen helt eller delvist begået i hans hjem. Disse omstændigheder talte efter Højesterets opfattelse for at anse Retten i Lyngby som værneting for den forbrydelse, der nærmest havde givet anledning til forfølgningen, og det påhvilede herefter anklagemyndigheden at påvise omstændigheder, der talte for, at hovedforhandlingen i stedet skulle foregå ved Københavns Byret.

Anklagemyndigheden havde ikke gjort gældende, at ét af hovedforholdene skulle være mere alvorligt end de øvrige, eller at ét af hovedforholdene skulle have givet særlig anledning til efterforskningen mod T eller til anholdelsen af ham. Der forelå heller ikke øvrige hensyn, herunder til bevisførelsens gennemførelse, til sagens fremme eller til T, der talte for, at hovedforhandlingen skulle foregå ved Københavns Byret.

Højesteret fandt herefter, at hovedforhandlingen i straffesagen skulle foregå ved Retten i Lyngby.

Læs hele kendelsen i sag 106/2022