Gå til sidens indhold

Højesteret

04 apr 2023

Højesteret

Rettergangsfejl i straffesag medførte ikke hjemvisning

Straffesag med påstand om udvisning skulle ikke gå om, selv om tiltalte var blevet afhørt via video

Sag 88/2022
Dom afsagt den 4. april 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i byretten idømt 3 måneders betinget fængsel og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år i en sag om trusler. Han var ikke fysisk til stede under sagen i byretten, men deltog efter eget ønske og med byrettens tilladelse via videoforbindelse fra Retten i Lahti i Finland. T ankede efterfølgende dommen med påstand om frifindelse. Landsretten fandt, at der ikke var
hjemmel i retsplejelovens § 854 til at tillade, at T deltog via videoforbindelse, da der i sagen var spørgsmål om udvisning. Landsretten besluttede derfor, at sagen skulle gå om i byretten.

For Højesteret angik sagen navnlig, om det var korrekt af landsretten at beslutte, at sagen skulle gå om i byretten, eller om sagen skulle behandles som ankesag ved landsretten.

Højesteret udtalte, at det var en fejl, at byretten behandlede sagen med T’s deltagelse i hovedforhandlingen via videoforbindelse, da der var spørgsmål om udvisning. Da der imidlertid ikke var grundlag for at antage, at den fejl, der var begået under sagens behandling i byretten, kunne have haft betydning for sagens udfald, eller at fejlen i øvrigt var af en sådan karakter, at en ankesagsbehandling ikke burde gennemføres, besluttede Højesteret, at landsretten skulle behandle sagen som en ankesag.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 88/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 88/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 88/2022 i Domsdatabasen