Gå til sidens indhold

Højesteret

11 maj 2023

Højesteret

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelser skulle ikke nedsættes

Ikke grundlag for at lempe beskatningen af fratrædelsesgodtgørelser

Sag BS-22150/2022-HJR
Dom afsagt den 11. maj 2023

A
mod
Skatteministeriet

A blev den 14. oktober 1998 ansat hos Nokia Danmark A/S og blev den 15. marts 2011 udstationeret til Nokia i Kina. I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse i januar 2013 overgik hans ansættelse med uændrede vilkår til Nokia Denmark, filial af Nokia Sales International OY. A’s udstationeringsaftale udløb den 14. oktober 2013, og han indgik den 22. oktober 2013 en fratrædelsesaftale med sin arbejdsgiver, hvorefter hans ansættelsesforhold ophørte den 31. december 2013. I henhold til fratrædelsesaftalen modtog han inden udgangen af 2013 bl.a. en række fratrædelsesgodtgørelser.

Sagen for Højesteret angik bl.a., om A som følge af sit arbejdsophold i Kina havde krav på lempelse i den skat, han skulle betale til Danmark med hensyn til fratrædelsesgodtgørelserne.

Højesteret udtalte, at fratrædelsesgodtgørelserne ikke kunne anses for erhvervet udelukkende som følge af A’s arbejde i Kina, men måtte anses for at være erhvervet som følge af hans langvarige ansættelse i Nokia i Danmark. Der kunne derfor ikke gives lempelse efter ligningsloven for fratrædelsesgodtgørelserne. Der kunne heller ikke gives lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Kina, da Kina ikke var tillagt eksklusiv beskatningskompetence med hensyn til fratrædelsesgodtgørelserne, og da Højesteret ikke under den prøvelse, der skulle ske i sagen, kunne tage stilling til, om der var betalt skat i Kina af de vederlag, der var tvist om.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-22150/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-22150/2022-HJR