Gå til sidens indhold

Højesteret

24 maj 2023

Højesteret

Eneanpartshaver skulle beskattes af anpartsselskabs udlån

Lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens kæreste skulle anses for et indirekte lån ydet til eneanpartshaveren selv

Sag BS-21956/2022-HJR
Dom afsagt den 24. maj 2023

A
mod
Skatteministeriet

A var eneanpartshaver i et selskab, som i juni 2014 ydede et lån på ca. 300.000 kr. til A’s kæreste B. Lånet blev ydet uden sikkerhedsstillelse og til en årlig rente på 3 %. A, som på tidspunktet for lånets ydelse var gravid med parrets fællesbarn, boede ikke sammen med B.

Skattemyndighederne forhøjede A’s skatteansættelse med et beløb svarende til lånet, således at beløbet blev indkomstbeskattet efter reglerne om udlodning af udbytte af aktier. Sagen, som blev behandlet i landsretten som 1. instans, angik om skattemyndighederne havde været berettiget hertil.

Landsretten fastslog, at lånet, der ubestridt ikke vedrørte selskabets drift eller forhold i øvrigt, ikke kunne anses for en sædvanlig forretningsmæssig disposition for selskabet. Det lå herefter fast, at lånet til B alene var ydet i kraft af A’s personlige relation til B.

Landsretten udtalte på den baggrund, at lånet måtte anses for at have passeret A’s økonomi og dermed for også at være ydet indirekte til A. Lånet skulle efter reglerne om den skattemæssige behandling af aktionærlån behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Det var derfor med rette, at beløbet var behandlet som skattepligtigt udbytte for A.

For Højesteret anførte A, at det var i selskabets interesse at yde lånet til B, idet selskabet derved opnåede en bedre forrentning af sine midler end ved at lade pengene stå i banken.

Højesteret var enig i landsrettens begrundelse og resultat. Det, som A havde anført for Højesteret, kunne ikke føre til et andet resultat. Højesteret stadfæstede derfor afgørelsen.

Læs hele dommen i sag BS-21956/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-21956/2022-HJR i Domsdatabasen