Gå til sidens indhold

Højesteret

16 maj 2023

Højesteret

Forsvarerpålæg hjemvist med henblik på fornyet vurdering

Pålæg til forsvarer om ikke at videregive visse oplysninger til sigtede blev hjemvist, da det ikke var muligt at vurdere, om forsvarerpålægget kunne opretholdes i sin helhed

Kendelse afsagt den 16. maj 2023

Sag 64/2022

Anklagemyndigheden
mod
S

Pålæg til forsvarer om ikke at videregive visse oplysninger til sigtede blev hjemvist, da det ikke var muligt at vurdere, om forsvarerpålægget kunne opretholdes i sin helhed

S var sigtet for alvorlig narkokriminalitet ved i forening med tre andre personer at have indsmuglet, besiddet og videreoverdraget ikke under 20 kg kokain. De tre medsigtede var varetægtsfængslet i Danmark, hvorimod S var på fri fod.

Københavns Politi meddelte S’ forsvarer pålæg om ikke at videregive de oplysninger, som hun havde modtaget fra politiet, bortset fra sigtelserne, som fremgik af den europæiske arrestordre fra Københavns Byret.

Sagen angik for Højesteret, om der var grundlag for at opretholde Københavns Politis pålæg.

Højesteret udtalte, at forarbejderne til reglerne om forsvarerpålæg måtte forstås således, at det bl.a. i sager, hvor en person, der er mistænkt for særdeles alvorlig kriminalitet, fortsat er på fri fod trods langvarig eftersøgning på grundlag af en fængslingskendelse, kan være nødvendigt at meddele et generelt pålæg om ikke at videregive nogen oplysninger vedrørende sagen. Et forsvarerpålæg skal imidlertid også i sådanne sager bygge på en vurdering af sagens konkrete omstændigheder.

Højesteret fastslog, at forarbejderne måtte indebære, at politiet skal oplyse forsvareren om de nærmere omstændigheder, der medfører, at et generelt pålæg er den eneste måde, hvorpå det er muligt at varetage de hensyn, der begrunder pålægget. Sådanne oplysninger er også en forudsætning for, at retten kan tage stilling til, om betingelserne for at meddele og opretholde pålægget er opfyldt.

Højesteret var ikke på det foreliggende grundlag i stand til at vurdere, om forsvarerpålægget kunne opretholdes i sin helhed. Højesteret hjemviste derfor sagen med henblik på, at politiet foretog en fornyet vurdering af, hvilke oplysninger S’ forsvarer ikke måtte videregive, og nærmere begrundede, hvorfor det kunne skade sagens opklaring, hvis oplysningerne blev videregivet.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 64/2022 (pdf)