Gå til sidens indhold

Højesteret

16 maj 2023

Højesteret

Samarbejde om koncept medførte ikke medejerskab til ”virksomhed”

Selskabet Y havde ikke medejerskab til ”virksomhed” med udvikling, salg af produkter og drift af koncept

Sag BS-5643/2022-HJR
Dom afsagt den 16. maj 2023

X ApS
mod
Y ApS

A og B indledte i 2003 et samarbejde om kosmetikprodukter under navnet ”X”. Fra 2005 foregik samarbejdet mellem selskaberne X ApS, der var ejet af A, og Y ApS, der var ejet af B.

I december 2018 opsagde X ApS samarbejdet med Y ApS.

Sagen angik navnlig, om Y ApS ejer eller på tidspunktet for samarbejdets ophør ejede en ideel andel af den via X ApS drevne ”virksomhed” med udvikling, salg af produkter og drift af konceptet ”X”.

Højesteret udtalte, at Y ApS’ synspunkt måtte være, at der i forbindelse med parternes samarbejde var etableret en enhed – f.eks. et interessentskab – som det var muligt at eje en ideel andel af.

Der var enighed om, at al aktivitet vedrørende produkter fra konceptet ”X”, herunder udvikling og salg af produkterne, var foregået i regi af X ApS, og at samtlige immaterielle rettigheder til produkterne var registreret i X ApS. Y ApS havde ikke på noget tidspunkt været med-ejer af X ApS og hæftede ikke over for X ApS’ kreditorer.

Der forelå ingen skriftlige aftaler om samarbejdet mellem X ApS og Y ApS om konceptet ”X”. Det lå dog fast, at parterne havde valgt en ordning for samarbejdet, hvor Y ApS modtog halvdelen (senere en tredjedel) af indtægterne i X ApS mod afholdelse af en tilsvarende andel af omkostningerne i X ApS.

Herefter og på baggrund af sagens øvrige oplysninger udtalte Højesteret, at det ikke var godtgjort, at der i forbindelse med parternes samarbejde med udvikling, salg af produkter og drift af konceptet ”X” var etableret en enhed, som det var muligt at eje en ideel andel af. Y ApS havde heller ikke godtgjort, at der var etableret et medejerskab af de immaterielle rettigheder, der var registreret i X ApS, eller af X ApS’ varelager.

Højesteret frifandt herefter X ApS.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-5643/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-5643/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-5643/2022-HJR i Domsdatabasen