Gå til sidens indhold

Højesteret

02 jun 2023

Højesteret

Anmodning om forelæggelse af spørgsmål om begrundelsespligt afvist

Der var ikke grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen om Højesterets begrundelsespligt ved afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse

Sag 18/2022
Kendelse afsagt den 2. juni 2023

Lady & Kid A/S,
Direct Nyt ApS,
Harald Nyborg A/S
og
Kid Holding A/S
mod
Skatteministeriet

Sagen udsprang af en sag anlagt af Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, Harald Nyborg A/S og Kid Holding A/S mod Skatteministeriet, der angik om Skatteministeriet havde handlet ansvarspådragende ved at have indført og opkrævet en EU-stridig afgift og ved efterfølgende at have praktiseret en EU-stridig tilbagebetalingspraksis.

Højesteret havde under sagens forberedelse foreløbigt afvist en anmodning om at få forelagt EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål, da det var Højesterets foreløbige vurdering, at fortolkningen af den EU-ret, der var relevant for sagen, ikke gav anledning til en sådan tvivl, at der var behov for det. Højesteret afviste efterfølgende at uddybe begrundelsen. På den baggrund anmodede selskaberne Højesteret om at forelægge en række nye spørgsmål for EU-Domstolen om Højesterets begrundelsespligt ved afslag på anmodninger om præjudiciel forelæggelse.

Højesteret udtalte, at det følger af EU-Domstolens praksis, at når en national ret anser sig for fritaget for pligten til at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen, skal det af begrundelsen fremgå enten, at det rejste EU-retlige spørgsmål ikke er relevant for afgørelsen af tvisten, at fortolkningen af den pågældende EU-retlige bestemmelse er støttet på EU-Domstolens praksis, eller at EU-rettens fortolkning fremgår med en sådan klarhed, at der ikke er plads til rimelig tvivl. Højesteret udtalte endvidere, at det fremgik af Højesterets foreløbige beslutning, at spørgsmålet om forelæggelse ville blive genovervejet i forbindelse med hovedforhandlingen, og for ikke at foregribe denne vurdering var der ved den foreløbige afgørelse alene givet en kortfattet begrundelse.

Højesteret fastslog herefter, at der ikke forelå en sådan tvivl om, at begrundelsen var i overensstemmelse med, hvad der følger af ordningen om præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen, at der var grundlag for at forelægge de ønskede spørgsmål for EU-Domstolen.

På den baggrund tog Højesteret ikke anmodningen til følge.

Læs hele kendelsen i sag 18/2022 (pdf)