Gå til sidens indhold

Højesteret

30 jun 2023

Højesteret

Beneficial owner-sag

Vurdering efter EU-direktiv og dobbeltbeskatningsoverenskomst af udbytte udloddet til udenlandsk moderselskab i Luxembourg

Sag 34/2022
Dom afsagt den 30. juni 2023

Heavy Transport Holding Denmark ApS
mod
Skatteministeriet

Sagen angik navnlig, om Heavy Transport Holding Denmark ApS havde pligt til at indeholde udbytteskat, og i givet fald om Heavy Transport Holding Denmark var ansvarlig for betaling af det indeholdelsespligtige beløb. Endvidere var der spørgsmål om forrentning af et eventuelt skattebeløb, herunder om forrentning af kravet var i strid med artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 47 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder. Heavy Transport Holding Denmark havde anmodet om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.

Heavy Transport Holding Denmark havde i lyset af Højesterets dom af 9. januar 2023 (UfR 2023.1575) anført navnlig, at udbytteudlodningen ikke indebar retsmisbrug, idet selskabet kunne været blevet likvideret og likvidationsprovenuet overført direkte til aktionærerne i Panama uden beskatning.

Højesteret fastslog, at den skattemæssige bedømmelse skulle baseres på den udbytteudlodning, som faktisk blev foretaget, og ikke på om selskabet kunne være blevet likvideret. Herefter udtalte Højesteret, at der ved udbytteudlodningen forelå retsmisbrug efter EU-retten af fordelene i henhold til moder-/datterselskabsdirektivet, og at moderselskabet i Luxembourg ikke var udbyttets retmæssige ejer (”beneficial owner”) efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg.

Højesteret fastslog endvidere, at Heavy Transport Holding Denmark var bekendt med grundlaget for, at udlodningen til moderselskabet i Luxembourg var skattepligtig efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c. Der var ikke heroverfor oplyst forhold, som kunne begrunde, at Heavy Transport Holding Denmark havde haft tilstrækkelig føje til at tro, at udbyttet ikke var skattepligtigt. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at koncernen indhentede rådgivning fra KPMG om arrangementet.

Højesteret fastslog også, at forrentning i overensstemmelse med opkrævningsloven, der har til formål bl.a. at tilskynde til betaling af skyldig skat, ikke indebar en krænkelse af Heavy Transport Holding Denmarks ret til retfærdig rettergang efter Menneskerettighedskonventionens artikel 6 eller EU-Charterets artikel 47.

Højesteret udtalte endelig, at der ikke var en sådan tvivl om forståelsen af EU-Charterets artikel 47, at der var grundlag for præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom med den ændring, at skattekravet skulle forrentes efter opkrævningslovens § 7 med virkning fra den 21. december 2010.

Læs hele dommen i sag 34/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 34/2022 i Domsdatabasen