Gå til sidens indhold

Højesteret

23 jun 2023

Højesteret

Der var ikke opnået ejendomshævd over smalt grundstykke langs skel

Fritidsboligejere havde ikke opnået ejendomshævd over et smalt grundstykke langs skel

Sag BS-28500/2022-HJR

Dom afsagt den 23. juni 2023

A
og
B

mod

C
og
D


A og B købte i 2017 en fritidsbolig, som grænser op til marker tilhørende en landbrugsejendom, som siden 2001 havde været ejet af C og D. Sagen for Højesteret angik navnlig, om A og B havde opnået ejendomshævd over en del af landbrugsejendommen. Det omtvistede areal på i alt 41 m2 var et smalt grundstykke langs en del af skelgrænsen mellem de to ejendomme og indtil midten af en hæk, som parterne fjernede i 2018.

Højesteret lagde efter bevisførelsen til grund, at hækken – som formentlig blev plantet omkring 1970 – ikke blev plantet i det matrikulære skel, men inde på landbrugsejendommen tæt på skelgrænsen. Højesteret bemærkede, at de nærmere omstændigheder ved plantningen af hækken var uoplyste. Det kunne endvidere lægges til grund, at de tidligere ejere af fritidsboligen sammen med ejerne af landbrugsejendommen efter fælles aftale og i overensstemmelse med hegnslovens regler herom løbende havde vedligeholdt hækken.

Højesteret fastslog, at den vedligeholdelse af hækken, som blev foretaget af de tidligere ejere af fritidsboligen, ikke kunne anses for en retsstridig ejerråden, der kunne danne grundlag for at vinde hævd over arealet. Det var ikke godtgjort, at de tidligere ejere af fritidsboligen i øvrigt igennem årene havde udøvet en ejers råden over arealet, der efter de foreliggende oplysninger i væsentligt omfang måtte antages at have været dækket af hækken.

På denne baggrund var Højesteret enig med landsretten i, at der ikke var grundlag for at fastslå, at A og B havde opnået hævd over arealet.


Læs hele dommen i sag BS-28500/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-28500/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-28500/2022-HJR i Domsdatabasen