Gå til sidens indhold

Højesteret

22 jun 2023

Højesteret

Flagning med det amerikanske flag

Der var ikke den nødvendige hjemmel til at forbyde borger at flage med det amerikanske flag

Sag 3/2023
Dom afsagt den 22. juni 2023

Anklagemyndigheden
mod
T


Den 9. april 2018 vajede det amerikanske flag fra en flagstang på T’s bopæl. For denne handling blev T ved landsrettens dom af 7. november 2022 fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 110 c, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationsflag (flagbekendtgørelsen).

Forbuddet mod at flage med fremmede nationalflag er fastsat i flagbekendtgørelsen fra 1915 i tilslutning til en kongelig resolution af 7. juli 1854, som efter sin ordlyd modificerede en kongelig resolution af 21. december 1833 om generelt flagningsforbud.

Højesteret fastslog ud fra en vurdering af, hvilke hjemmelskrav der i dag må stilles ved indgreb af den pågældende karakter i borgernes rettigheder, at flagbekendtgørelsens forbud mod at flage med fremmede landes nationalflag ikke har den nødvendige hjemmel i resolutionen fra 1833, som blev udstedt af kongen under enevælden, eller i sædvaneretlige betragtninger. T blev herefter frifundet.

Højesteret fandt i øvrigt anledning til at bemærke bl.a., at efter Højesterets opfattelse kan borgeres flagning med fremmede landes nationalflag i dag i almindelighed ikke anses for en overtrædelse af et forbud ”til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger” som anført i straffelovens § 110 c, stk. 1.

Landsretten var nået til et andet resultat.


Læs hele dommen i sag 3/23 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 3/23 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 3/2023 i Domsdatabasen