Gå til sidens indhold

Højesteret

30 jun 2023

Højesteret

Forbud mod anvendelse mv. af plantebeskyttelsesmidler ikke tilsidesat

Ikke grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler

Sag BS-16684/2022-HJR
Dom afsagt den 30. juni 2023

A, B, C, D og E
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Egedal Kommune havde over for en række grundejere nedlagt forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på deres ejendomme, der lå inden for et boringsnært beskyttelsesområde omkring et vandindvindingsanlæg. Grundejerne indbragte kommunens afgørelser for Miljø- og Fødevareklagenævnet, der stadfæstede afgørelserne.

Spørgsmålet for Højesteret var, om der var grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser.

Højesteret var enig med landsretten i, at kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kunne nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

Der var ikke påvist omstændigheder, der gav grundlag for at fastslå, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser var truffet på et utilstrækkeligt grundlag, eller at der forelå sagsbehandlingsfejl. Der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte nævnets faglige vurderinger eller nævnets vurdering af, at de nedlagte forbud ikke kunne anses for unødigt indgribende over for grundejerne.

Højesteret frifandt herefter nævnet og opretholdt afgørelserne.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-16684/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-16684/2022-HJR i Domsdatabasen