Gå til sidens indhold

Højesteret

08 jun 2023

Højesteret

Tillægsbøder skulle ikke fordeles mellem de dømte

Tillægsbøder for moms- og skattesvig skulle ikke fordeles forholdsmæssigt mellem de dømte

Sag 11/2023
Dom afsagt den 8. juni 2023

Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2

T1 og T2 var i landsretten dømt for en række forhold vedrørende moms- og skattesvig af særlig grov karakter. Forholdene blev begået delvis i forening med hinanden og delvis i forening med andre. T1 blev fundet skyldig i moms- og skattesvig for i alt 5.589.420 kr. Han blev straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder, hvoraf 1 år og 2 måneder blev gjort betinget, og idømt en tillægsbøde på 5.575.000 kr. T2 blev fundet skyldig i moms- og skattesvig for i alt 4.607.971 kr. Han blev straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder, hvoraf 1 år blev gjort betinget, og idømt en tillægsbøde på 4.600.000 kr.

Sagen angik alene udmålingen af de idømte tillægsbøder, idet Højesteret skulle tage stilling til, om de tiltalte hver især skulle idømmes en tillægsbøde svarende til det unddragne beløb, eller om en tillægsbøde svarende til det unddragne beløb skulle fordeles forholdsmæssigt mellem de dømte.

Højesteret udtalte, at tillægsbøder inden for skatte- og afgiftsområdet har et straffemæssigt formål og pålægges uden hensyn til, om der er opnået en berigelse, og uanset, om der allerede er sket efterbetaling af den unddragne skat.

Der var derfor ikke er grundlag for at nedsætte tillægsbøderne i sagen alene fordi flere personer havde deltaget i skatte- og afgiftsunddragelsen.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 11/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 11/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 11/2023 i Domsdatabasen