Gå til sidens indhold

Højesteret

22 aug 2023

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om forhøjelse af skattepligtig indkomst i forbindelse med køb af et kolonihavehus skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-15284/2023-HJR
Kendelse afsagt den 22. august 2023

A
mod
Skatteministeriet

Hovedsagen angår, om skattemyndighederne med rette har forhøjet A’s skattepligtige indkomst med henvisning til, at hun har modtaget en skattepligtig gave i forbindelse med køb af et kolonihavehus. Forhøjelsen af den skattepligtige indkomst svarer til differencen mellem købesummen og haveforeningens vurdering af kolonihavehuset.

Efter anmodning fra A henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Efter retsplejelovens § 226, stk. 1, kan en byret henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt. Landsretten sendte sagen tilbage til byretten, da landsretten fandt, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt.

For Højesteret var spørgsmålet, om hovedsagen skulle henvises fra byret til landsret.

Højesteret bemærkede, at afgørelsen af hovedsagen navnlig beror på konkrete bevisvurderinger, og at sagen angår retsanvendelse på et område, hvor de principielle retsspørgsmål allerede er afklaret. På den baggrund fandt Højesteret, at betingelserne for henvisning til landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-15284/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-15284/2023-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-15284/2023-HJR (pdf)