Gå til sidens indhold

Højesteret

15 aug 2023

Højesteret

Ikke objektivt ansvar for bilpassagers uheld med bildør

Uheld hvor bildør blev smækket i hovedet på passager var ikke omfattet af det objektive ansvar for motordrevne køretøjer

Sag BS-35603/2022-HJR
Dom afsagt den 15. august 2023

A
mod
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

A pådrog sig en skade, da hun som passager var ved at stige ud af en bil, der holdt på en tankstation, idet hun blev ramt af bilens højre fordør, som en anden passager lukkede i. Sagen angik, om skaden var omfattet af færdselslovens § 101, stk. 1, om objektivt erstatningsansvar ved skader forvoldt af køretøjer ved færdselsuheld.

Det blev lagt til grund, at uheldet skete efter, at bilen var standset på tankstationen, og motoren var slukket. Da skaden indtraf i umiddelbar tilknytning til den forudgående kørsel, måtte bilen på uheldstidspunktet anses for at have været i brug som trafikmiddel.

Højesteret udtalte, at en situation som den foreliggende ikke kunne anses for omfattet af en almindelig forståelse af begrebet ”færdselsuheld”, og at beskyttelseshensynet bag færdselslovens § 101, stk. 1, ikke kunne begrunde et andet resultat.

Afslutningsvist bemærkede Højesteret, at den forvoldte skade ikke i tilstrækkelig grad kunne anses for udslag af den særlige risiko for alvorlige uheld ved brug af motordrevne køretøjer, som lå til grund for det objektive ansvar i færdselslovens § 101, stk. 1, og som efter retspraksis begrundede anvendelse af bestemmelsen i andre tilfælde af uheld med bildøre.

Da uheldet således ikke kunne karakteriseres som et færdselsuheld omfattet af det objektive ansvar i færdselslovens § 101, stk. 1, blev Forsikringsselskabet Privatsikring A/S frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-35603/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-35603/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-35603/2022-HJR i Domsdatabasen