Gå til sidens indhold

Højesteret

24 aug 2023

Højesteret

Lejere var part i huslejenævnssag om forhåndsgodkendelse

Lejere var part i sag ved huslejenævnet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

Dom afsagt den 24. august 2023

Sag BS-37447/2022-HJR

L1, L2, L3, L4, L5 og L6

mod

U
og
Huslejenævnet

Udlejer, U, anmodede Huslejenævnet, Frederiksberg Kommune, om forhåndsgodkendelse af lejeforhøj­elser i anledning af forbedringsprojekter i en beboelsesejendom. Under behandlingen af forhåndsgodkendelsessagen traf huslejenævnet afgørelse om, at L1, L2, L3, L4, L5 og L6, der var lejere i ejendommen, ikke skulle tillægges partsstatus i forhåndsgodkendelsessagen.

Spørgsmålet for Højesteret var, om lejerne var part i denne sag.

Der var ikke i den dagældende lejelovgivning en særskilt regulering af, om lejerne skulle anses for part i forbindelse med huslejenævnets behandling af sager om forhåndsgodkendelse. Spørgsmålet var herefter, om lejerne opfyldte de almindelige forvaltningsretlige betingelser for at være part. En person er efter disse betingelser part i en afgørelsessag, hvis den pågældende har en væsentlig, individuel og retlig interesse i udfaldet af sagen.

Højesteret fastslog, at lejerne havde en sådan interesse i udfaldet af sagen om forhåndsgod­kendelse af forbedringsforhøjelserne, at de opfyldte de nævnte betingelser for at være part i sagen. Højesteret lagde vægt på, at der i huslejenævnssagen blev truffet afgørelse om størrelsen af den leje, som udlejeren kunne opkræve, hvis forbedringsarbejderne blev gennemført, og at nævnet alene kunne ændre den forhåndsgodkendte leje, hvis der forelå ændrede forhold.

Højesteret fastslog herefter, at en fravigelse af, at personer, der opfylder de ovennævnte almindelige forvaltningsretlige betingelser, skal anses for part i en afgørelsessag, må kræve klare holdepunkter i lovgivning­en, og at der ikke forelå sådanne holdepunkter i den dagældende lejelovgivning.

Huslejenævnet burde derfor have anset lejerne for part i sagen om forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelsen.

Landsretten var nået til et andet resultat.


Læs hele dommen i sag BS-37447/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-37447/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-37447/2022-HJR i Domsdatabasen