Gå til sidens indhold

Højesteret

18 aug 2023

Højesteret

Udvisning med indrejseforbud

Betingelserne for udvisning af EU-statsborger var opfyldt

Sag 13/2023
Dom afsagt den 18. august 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T, der er polsk statsborger, var i byretten og landsretten fundet skyldig i at have truet en sagsbehandler på et jobcenter i august 2014. Straffen blev i byretten fastsat til fængsel i 20 dage, og T blev samtidig udvist med et indrejseforbud i 4 år. Landsretten ændrede indrejseforbud-det til 6 år.

Sagen angik for Højesteret, om betingelserne for udvisning var opfyldt.

T havde haft beskæftigelse og ophold i Danmark i perioden 2008-2014, indtil han i september 2014 udrejste til Polen. Han forklarede under sagen, at han i maj 2019 på ny fik beskæftigelse og tog ophold her i landet. Han blev dog først registreret med bopæl i Danmark fra den 6. august 2020. Varigheden af hans ophold udgjorde herefter mindre end fem år, da byretten den 21. marts 2022 traf afgørelse om, at han skulle udvises.

Da T er EU-statsborger, kunne udvisning kun ske, hvis det var i overensstemmelse med de principper, der efter EU-retten gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed.

Højesteret tiltrådte efter en samlet vurdering, at de trusler, som T var dømt for, ikke kunne anses for spontan eller tilfældighedspræget kriminalitet. Højesteret tiltrådte også, at T’s adfærd under de foreliggende omstændigheder udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, og at udvisning kan begrundes i hensynet til den offentlige orden og sikkerhed, jf. EU-opholdsdirektivets artikel 27, stk. 2.

Højesteret var endvidere enig i, at udvisning med et indrejseforbud i 6 år ikke var i strid med proportionalitetsprincippet. Landsrettens dom blev herefter stadfæstet.

Læs hele dommen i sag 13/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 13/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 13/2023 i Domsdatabasen