Gå til sidens indhold

Højesteret

13 sep 2023

Højesteret

Der var ikke betalt overpris for andelslejlighed

Arbejder skulle anses som forbedringsarbejder, sådan at udgifterne hertil kunne tillægges andelslejlighedens maksimalpris

Sag BS-34551/2022-HJR
Dom afsagt den 13. september 2023

A
mod
B

Sagen angik om A havde betalt overpris for en andelslejlighed. Til brug for salget var der udarbejdet en vurderingsrapport, hvor en række udførte arbejder i lejligheden var anført som forbedringer. Udgifterne til arbejderne var tillagt prisen for andelslejligheden. Spørgsmålet i sagen var, om de udførte arbejder kunne anses som forbedringsarbejder, der i modsætning til vedligeholdelsesarbejder i udgangspunktet kan tillægges maksimalprisen for en andelslejlighed.

Højesteret udtalte bl.a., at det ikke fremgår af andelsboligforeningsloven eller forarbejderne hertil, hvad der nærmere skal forstås ved forbedring og ved vedligeholdelse. En vis vejledning om sædvanlig foreningspraksis kunne findes i ABF-håndbogen, der desuden indeholder et katalog over forbedringer, hvor der for enkelte typisk forekommende bygningsdele er en stillingtagen til, om et arbejde betragtes som forbedring eller vedligeholdelse. Afgrænsningen er dog ikke altid klar.

Højesteret udtalte herefter, at der ikke var fremlagt noget, der gav grundlag for at tilsidesætte vurderingerne i rapporten, hvorfor de udførte arbejder måtte anses som forbedringer i andelsboligforeningslovens forstand. De pågældende arbejder kunne derfor tillægges prisen for andelslejligheden.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-34551/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-34551/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-34551/2022-HJR i Domsdatabasen