Gå til sidens indhold

Højesteret

06 sep 2023

Højesteret

Ikke tilladelse til anke efter ankefristens udløb

Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, at anke efter ankefristens udløb undtagelsesvis burde tillades

Sag BS-18290/2023-HJR
Kendelse afsagt den 6. september 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
mod
Boligforeningen VIBO

Ankefristen for byrettens dom af 11. januar 2022 var den 8. februar 2022. Boligforeningen
VIBO anmodede den 30. maj 2022 om tilladelse til at anke dommen over for BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. For Højesteret angik sagen, om Boligforeningen VIBO kunne få tilladelse til at anke dommen over for BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab på et tidspunkt, hvor ankefristen var overskredet.

Ankeinstansen kan undtagelsesvis tillade anke, selv om ankefristen er overskredet. I den forbindelse lægges der efter fast praksis vægt på, om fristoverskridelsen kan anses for undskyldelig, herunder om ansøgningen er indgivet inden for rimelig tid.

Boligforeningen VIBO havde oplyst, at den sene anke over for BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skyldtes, at en anden part i sagen, Fredensborg Kommune, i sit ankesvarskrift af 1. april 2022 havde nedlagt påstande, der medførte, at hele sagen skulle undergives en fornyet prøvelse i landsretten, og ikke kun et delspørgsmål, sådan som boligforeningen forudsatte, da boligforeningen indgav ankestævningen mod kommunen.

Boligforeningen VIBO ankede dommen over for Fredensborg Kommune den 7. februar 2022 på et tidspunkt, hvor en tredje part i sagen allerede den 25. januar 2022 havde anket dommen over for boligforeningen. Herefter og i lyset af korrespondancen mellem boligforeningen og kommunen lagde Højesteret til grund, at boligforeningen på tidspunktet for indgivelsen af ankestævningen mod kommunen måtte have indset risikoen for, at kommunen ville påstå såvel frifindelse som hel eller delvis tilbagebetaling af de udbetalte beløb til opfyldelse af byretsdommen med den konsekvens, at sagen helt eller delvist kunne blive undergivet fornyet prøvelse i landsretten, og at denne prøvelse dermed også kunne angå BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabs forhold.

Fredensborg Kommunes ankesvarskrift blev som nævnt indgivet den 1. april 2022, og det måtte også tillægges betydning ved vurderingen, at boligforeningen først den 30. maj 2022 ansøgte om anketilladelse.

Højesteret udtalte herefter, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at anken undtagelsesvis burde tillades.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-18290/2023-HJR (pdf)