Gå til sidens indhold

Højesteret

08 sep 2023

Højesteret

Indbrudstyveri skulle undtagelsesvis straffes med bøde

Indbrudstyveri begået i forening med andre skulle undtagelsesvis straffes med bøde, da der forelå formildende omstændigheder

Sag 27/2023

Dom afsagt den 8. september 2023

Anklagemyndigheden
mod
T


T var under en tilståelsessag dømt for indbrudstyveri ved i forening med to medgerningsmænd at have brudt ind i en nedlagt skole, der blev benyttet af A, og at have stjålet tre rammer sodavand til en samlet værdi af ca. 225 kr. Byretten og landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 14 dage, der var gjort betinget.

For Højesteret angik sagen straffastsættelsen.

Højesteret udtalte, at uanset at indbrudstyveri som udgangspunkt straffes med fængsel, så var det indbrudstyveri, som T havde begået, af mindre strafværdighed. Højesteret lagde ved sin vurdering vægt på, at T og de to medgerningsmænd kom ind på den nedlagte skole ad en ulåst dør og ikke forvoldte nogen skade i forbindelse med indbruddet, at indbruddet ikke skete i den hensigt at begå tyveri, men at tyveriet skete efter en beslutning på stedet, at de stjålne sodavand var af beskeden værdi, og – navnlig – at de nogle få dage efter tyveriet, og inden det blev opdaget, søgte at genoprette skaden. De leverede således de fleste af de stjålne sodavand tilbage sammen med nogle sodavand, som de havde købt til erstatning for de sodavand, som de havde drukket. Højesteret lagde desuden vægt på T’s unge alder og på, at han ikke var tidligere straffet. Højesteret fastsatte herefter straffen til 4 dagbøder af 250 kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 27/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 27/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 27/2023 i Domsdatabasen