Gå til sidens indhold

Højesteret

01 sep 2023

Højesteret

Sagsomkostninger i sag om eksklusion fra andelsboligforening

I sag om eksklusion fra en andelsboligforening blev sagens værdi fastsat til 0 kr. og sagsomkostningerne blev fastsat skønsmæssigt

Sag BS-45278/2022-HJR
Kendelse afsagt den 1. september 2023

A
mod
Andelsboligforeningen X

Andelsboligforeningen X lagde i 2019 sag an mod andelshaveren A med påstand om, at han skulle anerkende at være ekskluderet fra andelsboligforeningen. Byretten frifandt A og tilkendte ham sagsomkostninger på 35.000 kr. (inkl. moms) til dækning af udgifter til advokatbistand i sagen. I omkostningsafgørelsen fastsatte byretten værdien af eksklusionspåstanden til det, der beløbsmæssigt svarede til 1 års boligafgift.

For Højesteret angik sagen alene, hvordan sagsomkostningerne for byretten skulle fastsættes.

Højesteret udtalte, at ved fastsættelse af sagsomkostninger skal der i almindelighed tages udgangspunkt i sagens værdi og karakter, men samtidig tages hensyn til det opnåede resultat, betydningen heraf og advokatarbejdets omfang. Det er i den forbindelse forudsat, at sagens værdi ved sagsomkostningsfastsættelsen er den samme som ved beregningen af retsafgift. Det er dog samtidig forudsat, at der skal være et rimeligt forhold mellem de sagsomkostninger, der tilkendes til dækning af udgifter til advokatbistand, og de advokatsalærer, der faktisk betales.

Efter retsafgiftslovens § 3, stk. 1, 1. pkt., bestemmes sagens værdi efter påstanden i stævningen. Af lovmotiverne fremgår, at hvis påstanden er betinget af en modydelse, skal værdien af modydelsen fratrækkes, således at sagens værdi opgøres til nettoværdien af påstanden.

Ved eksklusion fra en andelsboligforening vil en andelshaver skulle fraflytte og afstå sin andel i foreningen, men andelshaveren vil samtidig modtage værdien af den afståede andel.

På denne baggrund fastslog Højesteret, at værdien af andelsboligforeningens påstand om eksklusion af A måtte anses for 0 kr.

Herefter udtalte Højesteret, at sagsomkostningerne skulle fastsættes med udgangspunkt i det opnåede resultat og den økonomiske betydning heraf samt advokatarbejdets omfang. Andelsværdien skulle i den forbindelse tillægges en vis betydning, idet andelsværdien i almindelighed vil være af betydning for parternes interesse i sagen, advokatarbejdets omfang og det med sagsførelsen forbundne ansvar.

Højesteret fastslog herefter, at sagsomkostningerne til dækning af udgiften til advokatbistand for byretten passende kunne fastsættes til 75.000 kr. (inkl. moms).

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-45278/2022-HJR (pdf)