Gå til sidens indhold

Højesteret

20 sep 2023

Højesteret

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste bragt til ophør

Udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne bragte retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør

Sag BS-32003/2022-HJR
Dom afsagt den 20. september 2023

Dansk Jernbaneforbund som mandatar for A
mod
Banedanmark

A pådrog sig en rygskade ved en arbejdsulykke den 14. marts 2013, som Banedanmark anerkendte at være erstatningsansvarlig for. Banedanmark betalte som følge heraf løbende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til A. I november 2017 vurderede Banedanmark, at det var muligt at skønne over A’s varige erhvervsevnetab, og at han skønnedes at have et sikkert varigt erhvervsevnetab på 20 %. Den 8. januar 2018 udbetalte Banedanmark erhvervsevnetabserstatning og ophørte med at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Hovedspørgsmålet var, om Banedanmark i en sag, hvor skaden var omfattet af både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven, kunne bringe forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør ved at skønne over A’s fremtidige (varige) erhvervsevnetab og udbetale erstatning i overensstemmelse med skønnet.

Højesteret udtalte, at der i forarbejderne til erstatningsansvarslovens regler om tabt arbejdsfortjeneste er anvist tre måder, som forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan bringes til ophør på, og at disse også gælder i sager omfattet af arbejdsskadesikringsloven. En af disse er på et forsvarligt grundlag at foretage et rimeligt skøn over det fremtidige (varige) erhvervsevnetab og udbetale erstatning i overensstemmelse med skønnet. Højesteret fandt på baggrund af sagens konkrete omstændigheder, at Banedanmark havde udøvet et sådant rimeligt skøn på et forsvarligt grundlag og udbetalt erstatning i overensstemmelse med skønnet. Forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var derfor bragt til ophør den 8. januar 2018.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-32003/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-32003/2022-HJR Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-32003/2022-HJR Domsdatabasen