Gå til sidens indhold

Højesteret

24 jan 2024

Højesteret

Kommunes afgørelse var ikke ugyldig

Medlem af et kommunalt udvalg var ikke inhabil ved udvalgets behandling af en ansøgning om midlertidig grundvandssænkning

Sag BS-29747/2023
Dom afsagt den 24. januar 2024

Nymølle Stenindustrier A/S
mod
Faxe Kommune

Nymølle Stenindustrier A/S ansøgte på et tidspunkt Region Sjælland om tilladelse til indvinding af sand og grus fra et graveområde. Efterfølgende søgte Nymølle Stenindustrier Faxe Kommune om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med henblik på mulig indvinding af sand og grus under grundvandsspejlet fra det samme graveområde. Kommunen afslog ansøgningen om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning.

Sagen angik for Højesteret, om kommunens afgørelse om at give afslag på ansøgningen var ugyldig.

I første række var spørgsmålene, om afgørelsen var usaglig, og om den var mangelfuldt begrundet.

Højesteret udtalte, at det fremgik af kommunens afgørelse, at afslaget på at give tilladelse til midlertidig grundvandssænkning var truffet i medfør af vandforsyningsloven, og at afslaget var begrundet med, at kommunen ønskede at bevare den nuværende tilstand for hydrologi (vandets bevægelser) og kvalitet af grundvand. Der var desuden henvist til et nærliggende Natura 2000 område.

Højesteret fastslog, at de anførte hensyn var saglige, idet det fulgte af vandforsyningsloven, at hensynet til miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse skulle indgå ved administrationen af loven. Endvidere fastslog Højesteret, at kommunen havde fornødent grundlag for i afgørelsen at lægge vægt på en risiko for hydrologien og kvaliteten af grundvandet i Natura 2000 området. Der var ikke grundlag for at anse kommunens afgørelse for mangelfuldt begrundet.

Sagen angik endvidere, om A var inhabil, da han som medlem af kommunens Teknik- og Miljøudvalg deltog i udvalgets behandling af Nymølle Stenindustriers ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i det mulige graveområde.

A var medejer af nogle ejendomme, der lå placeret i kort afstand fra det mulige graveområde. Han boede der ikke selv. Han havde på et tidspunkt forud for Nymølle Stenindustriers ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning medunderskrevet et høringssvar til Region Sjælland vedrørende råstofindvinding i det mulige graveområde. Høringssvaret indeholdt en række generelle argumenter imod at give tilladelse til råstofindvinding i medfør af råstofloven, herunder vedrørende jordforurening, drikkevandsressourcer, grundvandsbeskyttelse og trafikale forhold. Høringssvaret indeholdt også et afsnit om påvirkning af kommunens borgeres økonomi, hvis regionen gav gravetilladelse, og her var afslutningsvis anført: ”Ændringer vil påvirke vores families økonomi drastisk”.

Højesteret fastslog, at A ikke på grund af medejerskabet af ejendommene eller det, der var anført i høringssvaret om påvirkning af familiens økonomi, havde en særlig økonomisk interesse i sagen, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1. A var derfor ikke efter denne bestemmelse inhabil til at medvirke i kommunaludvalgets behandling af ansøgningen.

Højesteret fastslog desuden, at der bl.a. efter en konkret vurdering af indholdet af høringssvaret til Region Sjælland ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der i øvrigt forelå omstændigheder, som var egnede til at vække tvivl om A’s upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5. Han var derfor heller ikke efter denne bestemmelse inhabil til at medvirke i kommunaludvalgets behandling af ansøgningen.

Kommunens afgørelse om at give afslag på Nymølle Stenindustriers ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning var således ikke ugyldig.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-29747/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-29747/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-29747/2023 i Domsdatabasen