Gå til sidens indhold

Højesteret

11 jan 2024

Højesteret

Tiltaltes egenhændige adgang til sagens materiale under hovedforhandlingen

At udlevere sagens materiale til tiltalte på en iPad under hovedforhandlingen krævede anklagemyndighedens samtykke

Sag 87/2023

Kendelse afsagt den 11. januar 2024

Anklagemyndigheden
mod
T1,
T2
og
T3

Sagen angik, om forsvarerne var berettiget til at udlevere sagens materiale, der forelå i en digital ekstrakt, til T1, T2 og T3 til brug under hovedforhandlingen, således at de tiltalte kunne tilgå materialet på egen hånd på en elektronisk enhed (iPad eller lignende).

Hovedspørgsmålet var, om en sådan adgang for de tiltalte til sagens materiale under hovedforhandlingen måtte anses for en ”overlevering”, der krævede politiets samtykke.

Højesteret udtalte, at etablering af den ordning, som forsvarerne havde anmodet om, ville indebære, at de tiltalte opnåede en sådan selvstændig adgang til materialet, at der var tale om ”overlevering”. Højesteret lagde herved vægt på, at det under hovedforhandlingen ikke ville være praktisk muligt for forsvarerne at overvåge og kontrollere den måde, de tiltalte udnyttede adgangen til materialet på.

Ordningen kunne herefter kun etableres, hvis politiet (anklagemyndigheden) gav samtykke hertil. Samtykke gives, hvis det findes ubetænkeligt. Anklagemyndigheden havde afslået at give samtykke, og spørgsmålet var, om der var grundlag for at tilsidesætte dette afslag.

Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte anklagemyndighedens vurdering, hvorefter det ikke ville være ubetænkeligt at etablere den beskrevne ordning med overlevering af sagens materiale til de tiltalte.

Læs hele kendelsen i sag 87/2023 (pdf)