Gå til sidens indhold

Højesteret

07 feb 2024

Højesteret

Fængsel i 5 år for bl.a. narkotikakriminalitet og udvisning for bestandig

Forhøjet straf og udvisning for bestandig for narkotikakriminalitet og flugt som varetægtsarrestant

Sag 88/2023
Dom afsagt den 7. februar 2024

Anklagemyndigheden
mod
T

T, der var somalisk statsborger, havde sammen med fire medgerningsmænd besiddet, forarbejdet og videreoverdraget ikke under 1 kg kokain til en større personkreds og mod et betydeligt vederlag. T var desuden som varetægtsarrestant flygtet fra politiet.

Landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder og udvist T af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Højesteret forhøjede straffen til fængsel i 5 år og lagde ved straffastsættelsen vægt på, at T havde haft en betydelig rolle i et professionelt organiseret narkotikanetværk og derudover som varetægtsarrestant var flygtet.

Med hensyn til spørgsmålet om udvisning fastslog Højesteret, navnlig under hensyn til karakteren og omfanget af den begåede narkotikakriminalitet, at T måtte anses for at udgøre en alvorlig trussel mod den offentlige ro og orden. Højesteret lagde til grund, at T’s tilknytning til Danmark var langt stærkere end hans tilknytning til Somalia, men at han ikke ville være helt uden forudsætninger for at etablere en tilværelse i Somalia, hvis han blev udvist.

Efter karakteren og omfanget af den begåede narkotikakriminalitet fastslog Højesteret efter en samlet proportionalitetsvurdering, at meget tungtvejende grunde talte for at udvise T. Heroverfor havde styrken af hans tilknytning til Danmark, hvor han ikke havde stiftet egen familie, og hans begrænsede tilknytning til Somalia, ikke en sådan vægt, at udvisning i sig selv ville være et uproportionalt indgreb i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8. T skulle derfor udvises.

Spørgsmålet var herefter, om der skulle ske udvisning for bestandig eller for en tidsbegrænset periode. Højesteret anførte, at udvisning af T for bestandig ikke ville være et uproportionalt indgreb i strid med artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen, navnlig fordi T var idømt en længerevarende fængselsstraf for alvorlig narkotikakriminalitet, og at han var advaret om risikoen for udvisning ved ny kriminalitet, idet han i 2018 som 17-årig blev betinget udvist.

Læs hele dommen i sag 88/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 88/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 88/2023 i Domsdatabasen