Gå til sidens indhold

Højesteret

08 feb 2024

Højesteret

Ikke grundlag for at afvise sag efter retsplejelovens § 368 a

Hjemvisning af ankesag, som landsretten havde afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a

Sag BS-48656/2023-HJR
Kendelse afsagt den 8. februar 2024

A
mod
B og C

Byretten afsagde dom i en sag, der angik en ejendomshandel mellem køberen A og sælgerne B og C. Ved byrettens dom blev A sammen med sin tidligere kæreste D dømt til at betale erstatning på 250.000 kr. til B og C som følge af misligholdelse af ejendomshandlen, idet A og D ikke betalte købesummen. Erstatningen svarede til forskellen mellem den aftalte købesum på 5 mio. kr. og en skønsmands vurdering af ejendommens værdi på 4,75 mio. kr. (såkaldt abstrakt prisdifference). Byretten anførte bl.a., at det forhold, at B og C ikke havde foretaget eller forsøgt at foretage salg til anden side (dækningssalg) ikke kunne føre til et andet resultat, idet dækningssalg ikke var en erstatningsbetingelse, men alene et bevismiddel.

A ankede dommen til landsretten, der efter retsplejelovens § 368 a afviste ankesagen. Efter denne bestemmelse kan landsretten afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter, eller andre grunde i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten.

Højesteret udtalte, at spørgsmålet om anvendelsen af abstrakt prisdifference som grundlag for tabsopgørelsen i handler med fast ejendom ikke var lovreguleret, og at principperne for udmåling af erstatning i sådanne sager derfor blev fastlagt gennem retspraksis. Højesteret henviste endvidere til, at der ikke sås at foreligge retspraksis om anvendelse af abstrakt prisdifference i tilfælde, hvor en sælger af en fast ejendom hæver handlen som følge af købers misligholdelse. Der var herefter sådanne grunde, der talte for, at sagen burde behandles af landsretten, at betingelserne for at afvise sagen i medfør af retsplejelovens § 368 a ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-48656/2023-HJR (pdf)