Gå til sidens indhold

Højesteret

02 feb 2024

Højesteret

Om forskerskatteordningen

SKATs årsopgørelser skulle lægges til grund ved afgørelsen af, om en skatteyder efter kildeskattelovens § 48 E ”har været skattepligtig” til Danmark

Sag BS-30300/2023
Dom afsagt den 2. februar 2024

A
mod
Skatteministeriet

A flyttede den 23. april 2007 fra Danmark til Tyskland for at arbejde der. Hans udrejse blev registreret i folkeregisteret.

A flyttede tilbage til Danmark og tiltrådte en stilling den 4. oktober 2017 hos X A/S, der anmodede skattemyndighederne om, at han blev beskattet efter kildeskattelovens §§ 48 E-F (den såkaldte forskerskatteordning). Skattestyrelsen afslog anmodningen med den begrundelse, at A havde været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år, jf. kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1. Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse.

Sagen angik, om A opfyldte 10 års-betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, for at blive beskattet efter forskerskatteordningen. Denne betingelse ville være opfyldt, hvis det blev lagt til grund, at A de seneste 10 år forud for den 4. oktober 2017 ikke havde været skattepligtig til Danmark.

Højesteret lagde til grund, at A ikke rettede henvendelse til skatteforvaltningen om flytningen til Tyskland eller om, at han havde opgivet sin bopæl i Danmark. Han rettede heller ikke henvendelse til skattemyndighederne med oplysninger, der gjorde det muligt for dem at foretage en afsluttende ansættelse. A sørgede således ikke for, at der blev tilvejebragt grundlag for, at skattemyndighederne kunne tage stilling til, om hans fraflytning indebar et ophør af den fulde skattepligt til Danmark. Han var derfor i SKATs systemer fortsat registreret som fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2007-2010.

I overensstemmelse med den nævnte registrering blev der udsendt årsopgørelser til ham for indkomstårene 2007-2010, hvor han var skatteansat som fuldt skattepligtig til Danmark.

Højesteret udtalte, at årsopgørelserne for 2007-2010 var gyldige forvaltningsafgørelser, som måtte lægges til grund, når det skulle afgøres, om A ”har været skattepligtig” til Danmark som nævnt i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1.

Højesteret fastslog herefter, at A ved sin ansættelse hos X A/S den 4. oktober 2017 ikke opfyldte 10-års betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, idet A de seneste 10 år forud for den 4. oktober 2017 havde været skattepligtig til Danmark.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-30300/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-30300/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-30300/2023 i Domsdatabasen