Gå til sidens indhold

Højesteret

19 mar 2024

Højesteret

Forskud på erhvervsevnetab ved modtagelse af ledighedsydelse

Skadelidt, der modtog ledighedsydelse, var ikke afskåret fra muligheden for at få udbetalt forskud på erhvervsevnetab

Sag BS-18913/2023-HJR
Dom afsagt den 19. marts 2024

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
mod
Politiforbundet som mandatar for A

A blev i 2011 afskediget fra sit arbejde som polititjenestemand, idet han som følge af psykiske gener ikke kunne passe sit arbejde. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf en række afgørelser i sagen, herunder om anerkendelse af A’s PTSD som en erhvervssygdom omfattet af arbejdsskadesikringsloven samt fastsættelse af A’s varige mén og midlertidige erhvervsevnetab.

A blev i 2012 af den kommune, hvor han var bosat, bevilget fleksjob, og han var efterfølgende ansat i to fleksjobs, inden han igen overgik til ledighedsydelse. A anmodede, mens han modtog ledighedsydelse, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om udbetaling af forskud på sit sikre, endelige erhvervsevnetab. Dette afviste Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henvisning til, at arbejdsskadesikringsloven ikke gav mulighed for at tilkende et sikkert tab af erhvervsevne for personer, der aktuelt modtog ledighedsydelse.

For Højesteret angik sagen, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med rette havde afvist A’s anmodning om forskudsudbetaling, allerede fordi han modtog ledighedsydelse.

Højesteret udtalte, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter den dagældende arbejdsskadesikringslov, ikke var afskåret fra at træffe afgørelse om at udbetale forskud på erstatning for erhvervsevnetab i en situation, hvor den tilskadekomne på tidspunktet for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse modtog ledighedsydelse. Da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke havde realitetsbehandlet A’s anmodninger om forskudsudbetaling, hjemviste Højesteret sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-18913/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-18913/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-18913/2023-HJR i Domsdatabasen