Gå til sidens indhold

Højesteret

09 apr 2024

Højesteret

Erstatning for erhvervsevnetab under 15 % efter arbejdsskadesikringsloven

Erstatning tilkendt for erhvervsevnetab, selv om indtægtsnedgangen var ca. 10 %

Sag BS-50553/2023-HJR

Dom afsagt den 9. april 2024

Ankestyrelsen
mod
FOA – Fag og Arbejde som mandatar for boet efter A

A kom i 2016 til skade med sin ryg i forbindelse med sit arbejde, og hendes erhvervsevnetab blev fastsat til 65 %. På et tidspunkt blev hun ansat i et fleksjob, og hendes erhvervsevnetab var i den periode, hvor hun var i fleksjob, opgjort til 10,3 % efter de særlige regler i arbejdsskadesikringsloven om beregning af erhvervsevnetab for personer i fleksjob.

Der var enighed mellem parterne om, at den nedre grænse på 15 % i arbejdsskadesikringsloven – hvorefter et erhvervsevnetab skal være mindst 15 %, for at en tilskadekommen er berettiget til erhvervsevnetabserstatning – ikke er absolut, og at en tilskadekommen ifølge lovens forarbejder har ret til erstatning, selv om erhvervsevnetabet er mindre end 15 %, hvis vedkommende har en klar og varig indtægtsnedgang af nogen betydning som følge af en arbejdsskade. De var endvidere enige om, at dette også gælder i et tilfælde, hvor den tilskadekomne er i fleksjob. Parterne var derimod uenige om, hvorvidt indtægtsnedgangen skal være tæt på 15 % for at være af nogen betydning.

Højesteret udtalte, at det afgørende kriterium efter forarbejderne til arbejdsskadesikringslovens regler er, om der foreligger et klart og varigt erhvervsevnetab, men der ikke er holdepunkter for, at erhvervsevnetabet skal være tæt på 15 %, for at dette kriterium er opfyldt. Højesteret fandt herefter, at A havde et klart og varigt erhvervsevnetab som følge af sin arbejdsskade, og at hun derfor var berettiget til erhvervsevnetabserstatning.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-50553/2023 (pdf)

Underinstansernes afgørelse kommer senere