Gå til sidens indhold

Højesteret

30 apr 2024

Højesteret

Ikke afslag i købesummen ved køb af ejerlejlighed

Mangler ved badeværelse gav ikke grundlag for afslag i købesummen

Sag BS-47985/2023-HJR
Dom afsagt den 30. april 2024

A
mod
B
og
C

I august 2019 solgte A sin ejerlejlighed på ca. 62 m2 beliggende i indre København til B og C til udbudsprisen på 3.195.000 kr. Overtagelsesdatoen var 1. september 2019, og lejligheden var uden bopælspligt.

Parterne var enige om, at der forelå mangler ved badeværelset. Skønsmanden havde opgjort udbedringsomkostningerne på handelstidspunktet til ca. 117.000 kr. (130.000 kr. fratrukket 10 %) og værdien af forbedringer til ca. 40.000 kr.

Som anført i bl.a. Højesterets dom af 23. april 2004 (UfR 2004.1873) og Højesterets dom af 11. oktober 2012 (UfR 2013.140) må der ved afgørelsen af, om en køber i en mangelsituation har krav på afslag i købesummen, tages udgangspunkt i, om kendskab til forholdet ville have ført til, at købesummen var blevet lavere. Vurderingen heraf må ske under hensyn til størrelsen af udbedringsomkostningerne på handelstidspunktet – absolut og i forhold til købesummen – samt det påberåbte forholds beskaffenhed, f.eks. på den ene side en væsentlig og aktuel ulovlighed over for på den anden side et forhold, der ikke inden for en overskuelig periode vil forringe ejendommens anvendelighed.

Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at B og C ved deres besigtigelse af lejligheden forud for købet lagde mærke til, at der var revner i badeværelsesgulvet. Højesteret udtalte, at de dermed burde gå ud fra, at revnerne skulle udbedres, og at der kunne være fugtskader. De forsøgte ikke at opnå et afslag i udbudsprisen. Der var ikke grundlag for at fastslå, at B og C kendte eller burde have kendt til de konstaterede skjulte mangler i form af bl.a. mangelfuld vådrumssikring i badeværelset.

Efter skønserklæringerne og bevisførelsen i øvrigt udtalte Højesteret, at udbedringsomkostningerne med fradrag for forbedringer skønsmæssigt kunne fastsættes til 80.000 kr. svarende til ca. 2,5 % af købesummen.

På den anførte baggrund fastslog Højesteret, at det ikke var sandsynliggjort, at kendskab til de skjulte mangler ved badeværelset ville have ført til en nedsættelse af købesummen. Højesteret bemærkede i øvrigt, at der ikke var grundlag for at fastslå, at de skjulte mangler gjorde badeværelset uanvendeligt.

Betingelserne for at tilkende B og C afslag i købesummen var således ikke opfyldt.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-47985/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-47985/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-47985/2023-HJR i Domsdatabasen