Gå til sidens indhold

Højesteret

18 apr 2024

Højesteret

Leasingtagers ankeadgang i sag om konfiskation af en leaset bil

Leasingtager havde adgang til at anke afgørelsen i en straffesag om konfiskation af en leaset bil, selvom han hverken var sigtet eller tiltalt i sagen

Sag 108/2023
Kendelse afsagt den 18. april 2024

Anklagemyndigheden
mod
A

A’s søn T blev af byretten i en straffesag dømt for at have deltaget i kap- og væddeløbskørsel. Under sagen skete der konfiskation af en bil, der var ejet af et leasingselskab, som havde leaset den til en leasingtager, A. Det var denne bil, som A’s søn havde anvendt under kap- og væddeløbskørslen.

Sagen angik, om A var berettiget til at anke den del af straffedommen, der angik konfiskationen af den leasede bil.

Ved en lovændring i 2021 blev færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., ændret, således at et køretøj skal konfiskeres i tilfælde, hvor køretøjet føres af en anden person end køretøjets ejer, og føreren har gjort sig skyldig i forskellige lovovertrædelser som oplistet i bestemmelsen, herunder reglerne om kap- og væddeløbskørsel, medmindre konfiskationen må anses for uforholdsmæssigt indgribende.

Med lovændringen blev færdselslovens § 119 ændret således, at sager om tredjemandskonfiskation behandles efter retsplejelovens regler om straffesager i kapitel 76-78 og 80, der angår tiltale og hovedforhandling i 1. instans, og der blev indsat bestemmelser om, at køretøjets ejer i sådanne sager skal beskikkes en forsvarer.

Højesteret fremhævede, at det fremgår af forarbejderne til lovændringen i 2021, at ændringerne skete for at sikre en klar processuel retsstilling for tredjemand. Samtidig anføres det i forarbejderne, at strafferetsplejens regler kommer til anvendelse med de fornødne lempelser, idet konfiskationssagen omfatter en tredjemand, som hverken er sigtet eller tiltalt i det strafbare forhold, der har givet anledning til konfiskationen.

På den baggrund fastslog Højesteret, at lovgivningsmagten med lovændringen havde tilsluttet sig de processuelle rettigheder, der forud for lovændringen tilkom et køretøjs ejer i tilfælde af tredjemandskonfiskation, herunder køretøjets ejers ret til at få beskikket en offentlig forsvarer samt ret til at anke konfiskationsspørgsmålet i strafferetsplejens former.

Herefter udtalte Højesteret bl.a., at konfiskation af en leaset bil i leasingperioden i almindelighed vil have samme økonomiske konsekvenser for leasingtageren som for leasingselskabet. Højesteret henviste til, at Højesteret i kendelse af 27. januar 2023 i sag 14/2022 (UfR 2023.1841) har udtalt, at vurderingen af, om tredjemandskonfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., ud fra en helhedsvurdering er uforholdsmæssigt indgribende, skal foretages både i forhold til leasingselskabet og leasingtageren.

På den baggrund fastslog Højesteret, at de processuelle rettigheder, der følger af færdselslovens § 119, samt den adgang til at anke konfiskationsspørgsmålet, der er forudsat i lovforarbejderne, også tilkommer leasingtageren. A’s anke af konfiskationsspørgsmålet skulle således ikke afvises.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 108/2023 (pdf)