Gå til sidens indhold

Højesteret

03 apr 2024

Højesteret

Retsfortabende passivitet

Hillerød Kommune var som følge af retsfortabende passivitet afskåret fra at gøre indsigelse mod afgørelse om varigt mén

Sag BS-31168/2023-HJR
Dom afsagt den 3. april 2024

Hillerød Kommune
mod
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

A, der var ansat i Hillerød Kommune, var den 5. september 2008 involveret i et færdselsuheld på vej til et internatkursus, som kommunen afholdt. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) traf den 26. januar 2010 afgørelse om at anerkende ulykken som en arbejdsskade og fastsatte A’s varige mén til 20 %. Som følge heraf fik hun af Hillerød Kommune udbetalt en méngodtgørelse på 150.400 kr.

Efterfølgende traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen fra 2011 en række midlertidige afgørelser om A’s erhvervsevnetab. Disse afgørelser medførte, at hun af Hillerød Kommune fik udbetalt en månedlig ydelse i erstatning for erhvervsevnetabet. Den 13. september 2019 traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring endelig afgørelse om A’s erhvervsevnetab og fastsatte det til 70 %.

Hillerød Kommune anlagde den 31. marts 2020 sag mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen vedrørende størrelsen af erhvervsevnetabet og méngraden som følge af ulykken den 5. september 2008.

For Højesteret angik sagen, om Hillerød Kommune på grund af passivitet var afskåret fra at gøre indsigelse mod afgørelsen af 26. januar 2010 om fastsættelse af A’s varige mén til 20 %.

Højesteret udtalte, at der ved vurderingen af, om Hillerød Kommune havde udvist retsfortabende passivitet i forhold til at gøre indsigelse mod afgørelsen af 26. januar 2010 om varigt mén, måtte lægges vægt på, at kommunen i overensstemmelse med afgørelsen udbetalte méngodtgørelse til A, at kommunen ikke påklagede afgørelsen til Ankestyrelsen, og at kommunen først den 31. marts 2020 – dvs. ca. 10 år efter den omtvistede afgørelse – anlagde sag vedrørende spørgsmålet om A’s méngrad.

Endvidere måtte der lægges vægt på, at Hillerød Kommune i løbet af de ca. 10 år flere gange var blevet påmindet om afgørelsen af 26. januar 2010 om fastsættelsen af det varige mén, uden at kommunen havde reageret på det.

På den anførte baggrund, og da der ikke var fremkommet nye oplysninger, som kunne begrunde, at afgørelsen af 26. januar 2010 om fastsættelsen af A’s méngrad blev truffet på et fejlagtigt grundlag, fandt Højesteret, at Hillerød Kommune havde udvist en passivitet, der medførte, at kommunen var afskåret fra at gøre indsigelse mod afgørelsen om varigt mén.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-31168/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-31168/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-31168/2023-HJR i Domsdatabasen