Gå til sidens indhold

Højesteret

27 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udlevering til Rumænien kunne ikke finde sted

Betingelserne for udlevering til straffuldbyrdelse af en person, som ikke selv havde været til stede under retssagen, var ikke opfyldt

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen anset for privat långivning

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen havde ikke erhvervsmæssig karakter

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udsættelse af retsmøde på grund af rettens forhold gav ret til erstatning

Erstatning efter retsplejelovens § 320 for merudgifter til advokat som følge af, at en hovedforhandling blev udsat på grund af rettens forhold

25 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke fri adgang til internettet under varetægtsfængsling

Ikke fri adgang til internettet under varetægtsfængsling i surrogat på psykiatrisk afdeling

20 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Der kunne ikke fastsættes samvær hver weekend

Der kunne ikke fastsættes samvær hver weekend, da forældrene ikke var enige om det, og da der ikke var særlige grunde til det

19 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Fastsættelse af frist for maksimal totaldeposition af ammoniak

Frist for at overholde krav om husdyrbrugs maksimale totaldeposition af ammoniak beregnet fra etableringen af et staldanlæg

19 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke adgang til prøvelse af udvisningsafgørelser

Der var ikke grundlag for at se bort fra de tidsmæssige betingelser for prøvelse af udvisningsafgørelser

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for skade forvoldt af ”ukendt” køretøj

Erstatningspligt over for skadelidte, da det skadevoldende køretøj måtte anses for ”ukendt”

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udlænding løsladt da varetægtsfængsling ikke længere var proportionalt

Det var ikke proportionalt fortsat at frihedsberøve en udlænding, der var udvist ved dom og skulle udsendes til Libanon

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ingen frist for afslutning af undersøgelse om udlevering

Der var ikke hjemmel for domstolene til at fastsætte en frist for Rigsadvokatens afslutning af en undersøgelse om udlevering

04 apr 2023

Nyhed

Højesteret

Påbud vedrørende gebyr for betaling med Dankort på internettet

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte konkurrencemyndighedernes afgørelser vedrørende påbud om nedsættelse af gebyr for betaling med Dankort på interne...

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Kommanditister beskattet som følge af frigørelse fra gæld

Kommanditister skulle beskattes af gevinst i det indkomstår, hvor kommanditselskabets gevinst ved gældsfrigørelse blev realiseret