Gå til sidens indhold

Højesteret

12 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om krav på efterbetaling af leje var bortfaldet på grund af forældelse...

Udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje var i vidt omfang bortfaldet på grund af forældelse og passivitet

11 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift indgivet pr. mail på kærefristens sidste dag kunne helt undtagelsesvist anses for gyldigt indgivet

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Kære krævede ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse

Boligrettens dom, hvormed sagen blev afvist med henvisning til, at fristen for at indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten var ...

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Manglende retlig interesse

Der forelå ikke længere en konkret, aktuel retstvist mellem parterne i en sag om rentevilkårs rimelighed, og sagen blev derfor afvist

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Forelæggelse for EU-Domstolen

Forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om valuars erstatningsansvar over for andelsboligsælgere

Sælgere af en andelslejlighed havde ikke krav mod valuar for tilbagebetaling af overpris til køberne

06 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligationer

Skattemæssig værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligatio­ner skulle ske på andet grund­lag end obligationernes børskurs. Ikke grundlag ...

04 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af erhvervsuddannelsesaftale ...

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af erhvervsuddannelsesaftale var ikke kompensation for en retsstridig krænkelse og var derfor skattepligtig efter...

04 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Erstatningsansvar for skade ved arbejdsulykke

Grenaa Lossekompagni ApS var erstatningsansvarlig for den skade, som A pådrog sig ved arbejdsulykke

30 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om en spiludbyders erstatningsansvar over for en storkunde

Spiludbyder var ikke erstatningsansvarlig for storkundes tab på spil

28 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Flytning af en tjenestemands tjenestested gav ikke ret til rådighedsløn

Flytning af As tjenestested fra Tasiilaq til Nuuk kunne ikke anses for stillingsnedlæggelse, og A havde derfor ikke ret til rådighedsløn

27 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om kreditkortkniv

T straffet for besiddelse af en kreditkortkniv