Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Telefon:  33 63 27 50

Mail:

Højesterets hovedpostkasse (sikker mail)
Post@Hoejesteret.dk

Højesterets ankeudvalg (sikker mail)
Ankeudvalg@Hoejesteret.dk

Henvendelser, som vedrører biblioteket, kan sendes til
Bibliotek@Hoejesteret.dk

Henvendelser, som vedrører IT-afdelingen, kan sendes til
ITafdeling@Hoejesteret.dk

Den Særlige Klagerets sekretariat er henlagt under Højesteret, men har sin egen mail
DenSaerligeKlageret@Hoejesteret.dk (sikker mail)

Bestilling af udskrifter og anden aktindsigt

Det er retsplejelovens regler i kapitel 3 a om aktindsigt, der regulerer adgangen til gennemsyn eller at få udskrifter af rettens sager.

Kopi af Højesterets domme og kendelser kan købes ved henvendelse til justitskontoret. Visse afgørelser udleveres kun i anonymiseret form, hvorfor der kan forventes ekspeditionstid.

Betalingen udgør 150 kr. pr. dokument, som betales ved bestillingen.

Der kan betales kontant eller ved overførsel til Højesterets konto:  

Danske Bank 
Reg.nr. 0216 - konto nr. 4069134947

Iban: DK1302164069134947

Ved overførslen anføres sagsnummer og afgørelsesdato på den ønskede afgørelse. 

Bemærk at eventuelle udgifter forbundet med overførslen skal betales ud over retsafgiften på 150 kr.

Betaling

Vær opmærksom på, at disse oplysninger kun vedrører Højesteret. Indbetalinger til andre retter, herunder byretternes foged- og skifteafdelinger, skal betales til vedkommende ret. Se oplysningerne herom på den enkelte rets hjemmeside via domstol.dk.

Indbetalinger

Betaling af retsafgifter skal i sager, som behandles digitalt på minretssag.dk, skal ske via minretssag.dk.
Andre indbetalinger til Højesteret kan ske ved overførsel til Højesterets konto, som angivet nedenfor med angivelse af sagsnummer og partsnavn/indbetaler:

Danske Bank
reg.nr. 0216 - konto nr. 4069134947
Iban: DK1302164069134947
Swift: DABADKKK

Fakturaudstedelse

Al fakturering skal foregå elektronisk under henvisning til Højesterets EAN-nummer: 5798000161207

Digital post og Højesteret

Ankestævninger og kæreskrifter i civile sager skal indgives til den domstol, der har truffen den afgørelse, som appelleres. Det sker enten via Minretssag.dk eller pr. mail (eller almindelig post), såfremt sagen ikke har været behandlet på Minretssag.dk.

Svarskrifter og andre processkrifter, bevisbegæringer, skønstemaer og lignende kan ligeledes, såfremt den ikke behandles på Minretssag.dk, sendes pr. mail. Det samme gælder andre henvendelser eller anmodninger, der er grundlaget for en egentlig sagsbehandling. Disse henvendelser skal sendes til den sikre mailadresse
Ankeudvalg@Hoejesteret.dk

Henvendelser, som ikke vedrører en allerede igangværende retssag, skal sendes til den sikre mailadresse
Post@Hoejesteret.dk

Sammenfattende påstandsdokumenter, ekstrakter og materialesamlinger skal fortsat indleveres i papirform i de af Højesteret anførte eksemplarer - og i sager, der behandles på Minretssag.dk tillige lægges der i digital version .

Henvendelser, som vedrører biblioteket, kan sendes til
Bibliotek@Hoejesteret.dk

Henvendelser, som vedrører IT-afdelingen, kan sendes til
ITafdeling@Hoejesteret.dk

Henvendelser til de fire ovennævnte mailadresser vil altid blive set, men ikke nødvendigvis behandlet samme dag, som de modtages. Anvendes andre mailadresser, er der ikke sikkerhed for, at mailen bliver set samme dag.

Når Højesteret kommunikerer digitalt til advokater vil det af hensyn til at beskytte eventuelle personfølsomme oplysninger ske via Minretssag.dk eller til advokatfirmaets e-boks.

Domstolenes fælles regler for anvendelse af mail findes her

Højesteret kan alene håndtere vedhæftede dokumenter i formaterne Microsoft word (.doc og .docx), ODF (.odt), internetside (.htm el. .html), tekst (.txt), rich text format (.rtf), Adobe PDF (.pdf) og Microsoft excel (.xls). Andre dokumentformater vil derfor ikke blive håndteret.

Indkomne mails bliver kontrolleret for virus dels ved hjælp af et centralt system fælles for alle domstole dels lokalt ved embedet. Hvis der til Højesteret sendes mails, som indeholder virus eller programkode (makroer), vil disse blive afvist af IT-systemerne, og afsenderen vil blive informeret. Sådanne mails kan ikke læses i retten og betragtes som ikke modtagne.

Højesteret sender afgørelser og andet til advokater via Minretssag.dk eller deres e-boks.

I øvrigt sendes materiale, der indeholder personfølsomme oplysninger, kun med sikker/krypteret mail.

 

For tilhørere

Der er offentlig adgang til hovedforhandlingerne i Højesteret. Det kan forekomme, at noget skal behandles for lukkede døre, men det sker overordentligt sjældent.

Retten kan også af andre hensyn begrænse antallet af personer i retten, f.eks. for personer under 15 år eller af hensyn til ro og orden.

Ved grupper over 10 personer bedes du kontakte vagtstuen på tlf.: 3363 2750 i god tid inden hovedforhandlingen.

Handicapadgang

Kørestolsbrugere kan benytte indgangen til venstre for hovedindgangen (kontakt venligst receptionen i forvejen på telefon nr. 33 63 27 50 og oplys kørestolens mål).

Parkering

Der findes kun meget begrænsede parkeringsmuligheder i området omkring Christiansborg, bl.a. i Slotsholmsgade og langs Frederiksholms Kanal. Parkering på Ridebanen eller i den indre slotsgård er kun tilladt for ansatte på Christiansborg.

Teknik i retssalene

Højesteret har trådløst netværk.

Netværksnavn: Domguest
Registrering via Wifi og password pr. sms.
Domguest netværket er ikke krypteret.

Herudover tilbydes rettens professionelle brugere adgang til et krypteret netværk:

Netværksnavn: Domprof
Adgang til Domprof gives ved at skrive til Post@Hoejesteret.dk eller ved henvendelse i receptionen.

PC/tablet skal kunne understøtte 5 Gigahertz.

Adgangen til Domprof gælder ca. 1 år ad gangen og gælder i alle landets retsbygninger.

I 1. og 2. afdelings retssal er der AV-udstyr med lærred. I 2. afdeling er der mulighed for tilslutning af teleslynge. Afprøvning af dette udstyr bør ske senest dagen før hovedforhandlingen. Kontakt receptionen herom på
tlf. 33 63 27 50.

Husk at medbringe adapter
Har din bærbare eller tablet anden indgang end VGA, skal du selv medbringe adapter, da retten ikke stiller forskellige typer adaptere til rådighed.

Webkontakt

Mail angående Højesterets hjemmeside sendes til Hjemmeside@Hoejesteret.dk

Sidst opdateret: 07. oktober 2022