Gå til sidens indhold

Højesteret

23 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Offentliggørelse af billede af terroroffer

Offentliggørelse af et billede af en kvinde dræbt ved en terrorhandling var lovlig

22 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke genoptagelse af dom om fuldbyrdelse i Danmark af udenlandsk straf

Sag om fuldbyrdelse i Danmark af fængselsstraf idømt i Frankrig skulle ikke genoptages

20 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Erstatning for mangler ved forbedringer i andelsbolig

Sælgerne af andelsbolig var erstatningsansvarlige for købers udbedringsomkostninger

19 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Regres og tilbagebetaling mulig som følge af urigtige risikooplysninger

Forsikringsselskab havde adgang til at gøre regres og kræve tilbagebetaling som følge af forsikringstagers afgivelse af urigtige risikooplysninger

15 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling var ikke uproportional

Varetægtsfængsling længere end to tredjedele af den idømte straf var ikke i strid med proportionalitetsprincippet

13 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger

Inkassogebyr og kompensationsbeløb efter renteloven skulle ikke fratrækkes i beløb til dækning af udgifter til advokatbistand

08 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Andelsboligforenings erstatningsansvar

Andelsboligforening var erstatningsansvarlig for bestyrelsens manglende varetagelse af sælgende andelshavers interesser

08 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for at afvise sag efter retsplejelovens § 368 a

Hjemvisning af ankesag, som landsretten havde afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a

07 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Fængsel i 5 år for bl.a. narkotikakriminalitet og udvisning for bestandig

Forhøjet straf og udvisning for bestandig for narkotikakriminalitet og flugt som varetægtsarrestant

05 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brug af materiale indhentet ved en kontrolundersøgelse kunne ankes til Højesteret

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om forskerskatteordningen

SKATs årsopgørelser skulle lægges til grund ved afgørelsen af, om en skatteyder efter kildeskattelovens § 48 E ”har været skattepligtig” til Danmark

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om forskerskatteordningen

SKATs årsopgørelser skulle lægges til grund ved afgørelsen af, om en skatteyder efter kildeskattelovens § 48 E ”har været skattepligtig” til Danmark