Gå til sidens indhold

Højesteret

23 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret da den ubetingede del oversteg en tredjedel af den samlede straf

21 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke ret til genoptagelse af skatteansættelse

Ikke krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse

21 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Sag om samvær hjemvist til familieretten

Sag om samvær mellem tvangsbortadopteret barn og dets biologiske forældre hjemvist til ny behandling i familieretten

16 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Beslutning om udvisning ophævet

Beslutning om at udvise T ophævet efter udlændingeloven og Menneskerettighedskonventionen

15 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Om agentvirksomhed og straf for forsøg på våbenbesiddelse

Agentvirksomhed var ikke i strid med provokationsforbuddet

14 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for ekspropriation blev ikke forhøjet

Erstatningen for ekspropriation blev ikke forhøjet, da ejeren ikke havde en særlig brugsværdi af ejendommen som ekspropriationen afskar ham fra at udnytte

14 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet

Omkostninger til advokatbistand ophævet i ankesag, hvor indstævnte tog bekræftende til genmæle

13 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om vilkår under en vikaransættelse kunne ikke ankes til Højesteret

13 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Inddrivelse af fordring via Gældsstyrelsen

Tandskadeankenævnets krav på sagsomkostninger skulle inddrives af Gældsstyrelsen

10 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Tiltaltes forsinkelse førte til afvisning af anke

Afvisning af tiltaltes bevisanke, da tiltalte ankom ca. 15 minutter for sent til hovedforhandlingen

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Frakendelse af dansk indfødsret erhvervet ved svig

T blev frakendt dansk indfødsret erhvervet ved svig og straffet for dokumentfalsk og ophold i Danmark uden fornøden tilladelse

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Eneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Eneanpartshaver skulle beskattes af hævninger (lån) på mellemregningskonto