Gå til sidens indhold

Højesteret

07 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Retsafgift for indstævntes påstand om selvstændig dom

Påstand om tilbagebetaling af beløb, som B havde betalt til A efter landsrettens dom, var en påstand om selvstændig dom, der skulle betales retsafgift af

01 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Forhenværende bankdirektør erstatningsansvarlig for tab på aktiekreditter

Forhenværende bankdirektør erstatningsansvarlig for tab på fire aktiekreditter ydet uden forudgående kreditvurdering. Bestyrelsesmedlemmer frifundet

01 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Domstolsprøvelse af frihedsberøvelse på psykiatrisk center

Domstolene kunne også efterprøve frihedsberøvelse, som tidsmæssigt lå før og efter den periode, som klagenævn havde prøvet

01 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Boligselskab ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse i skattesag

Betingelserne for at få godtgørelse for omkostninger til sagkyndig bistand i Landsskatteretten var ikke opfyldt

25 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Om fri proces ved modparts kære af sagsomkostningsafgørelse

Fri proces for fogedretten omfattede også landsrettens behandling af modpartens kære af sagsomkostningsafgørelse

24 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Fortolkning af reguleringsbestemmelse i forpagtningsaftale fra 1987

Regulering skulle ske i overensstemmelse med det aftalegrundlag, der var blevet fastlagt, før den nuværende forpagter indtrådte i forpagtningsaftalen

24 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Tredjemandsbetaling i koncernforhold omstødt

En tredjemandsbetaling i koncernforhold i forlængelse af en konkursbegæring blev om-stødt

17 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Straffastsættelse ved overtrædelser af opholds- og meldepligt

Straffastsættelse ved overtrædelser af opholds- og meldepligt under særligt skærpende omstændigheder

16 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Advokat afsat som ad hoc-kurator og kurator

Ad hoc-kurator og kurator afsat på grund af inhabilitet

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Banedanmark skulle ikke overtage landbrugsejendom pga. jernbaneprojekt

Betingelserne for forlods overtagelse af en landbrugsejendom på grund af et jernbane-projekt var ikke opfyldt

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Kære afvist som følge af manglende retlig interesse

Kæresag havde mistet sin aktualitet som følge af forlig i hovedsagen, uanset at der ikke derved var taget stilling til sagsomkostningsspørgsmålet

14 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Kære af landsrettens beslutning om europæisk arrestordre afvist

Landsrettens beslutning om at udstede europæiske arrestordrer kunne ikke kæres til Højesteret uden Procesbevillingsnævnets tilladelse