Gå til sidens indhold

Højesteret

20 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Udvisning af afghansk statsborger uden tilknytning til modtagerlandet

Udvisning af afghansk statsborger uden tilknytning til modtagerlandet skulle ske med indrejseforbud i 6 år

20 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste bragt til ophør

Udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne bragte retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør

20 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste bragt til ophør

Udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne bragte retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør

15 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Udbetaling og rentetilskrivning på en indekskonto

Hverken krav på længere udbetalingsperiode af indestående på en indekskonto eller på højere forrentning af indeståendet

13 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Der var ikke betalt overpris for andelslejlighed

Arbejder skulle anses som forbedringsarbejder, sådan at udgifterne hertil kunne tillægges andelslejlighedens maksimalpris

08 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Indbrudstyveri skulle undtagelsesvis straffes med bøde

Indbrudstyveri begået i forening med andre skulle undtagelsesvis straffes med bøde, da der forelå formildende omstændigheder

07 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Maskeret udlodning og frister for forhøjelse af skatteansættelser

Betingelserne for anvendelse af den forlængede ligningsfrist og ekstraordinær skatteansættelse var opfyldt

06 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Skønsmæssig forhøjelse af indkomst i transfer pricing-sag

Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse som følge af transfer pricing-korrektion

06 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke tilladelse til anke efter ankefristens udløb

Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, at anke efter ankefristens udløb undtagelsesvis burde tillades

01 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Gaveafgift ved overdragelse af stuehus på landbrugsejendom

Ikke ret til nedsat gaveafgift, da stuehus på landbrugsejendom udlejet til beboelse ikke var erhvervsmæssig virksomhed

01 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger i sag om eksklusion fra andelsboligforening

I sag om eksklusion fra en andelsboligforening blev sagens værdi fastsat til 0 kr. og sagsomkostningerne blev fastsat skønsmæssigt

25 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til andre lande

Foranstaltningsdømt for drab udvist uanset han ikke havde nogen tilknytning til andre lande