Gå til sidens indhold

Højesteret

11 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24765/2019-HJR

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret

10 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om godtgørelse for kropsvisitation

A tilkendt godtgørelse for en række uberettigede kropsvisitationer over en periode på 1½ år, hvor han var indlagt på en retspsykiatrisk afdeling

09 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om to drenges erstatningsansvar for skolebrand

En 14-årig dreng var erstatningsansvarlig for brandskader på en skolebygning, mens en 13-årig dreng blev frifundet. Erstatningsansvaret for den 14-årige blev lempet

04 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar

Hovedentreprenøren Y ifaldt hæftelsesansvar for den skade, underentreprenøren Z havde forvoldt på X’s ledning i forbindelse med et gravearbejde

04 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om Tinglysningsrettens sletning af en ægtepagt

Tinglysningsretten havde med rette slettet en ugyldig ægtepagt

04 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om gyldigheden af en ægtepagt

Ægtepagt, der blev tinglyst efter indgivelse af anmodning om separation, var uden gyldighed

30 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Ikke admittering af for sent indgivet anke

Ikke tilstræk­ke­ligt grundlag for at an­tage, at frist­overskridelsen ikke kunne tilregnes T, og an­ken blev derfor ikke admitteret

29 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Skatteretlig omkvalifikation af aktieavance til udbytte havde ikke ...

Der kunne ikke skatteretligt ses bort fra aktieafståelse, selv om afståelsen blev beskattet som udbytte

27 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag

Tilstrækkeligt sandsynliggjort, at patient allerede i 2008 ville have fået diagnosticeret be­gyndende lungekræft, hvis en ansvarspå­dragende fejl ikke var blevet begået

27 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Om overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud

T idømt 6 måneders fængsel for overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud i Syrien

26 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet

21 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige ...

Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen undlod at opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til en konkurrent